I et innlegg i Sarpsborg Arbeiderblad 1. mars framstiller fylkestingsmedlemmer fra Høyre LO-koordinatorordningen som et arrangement der LO selger konsulenttjenester til offentlige byggherrer.

Det stemmer ikke. LO-koordinator er ikke en konsulent. En LO-koordinator utfører fagforeningsarbeid.

Ordninga har grunnlag i Hovedavtalens bestemmelse om koordineringsutvalg på store anlegg. Dette er et faglig arbeid med grunnlag i tariffavtalesystemet - ikke et tjenestekjøp som er regulert av innkjøpsregelverket eller tjenestereglene i EØS-avtalen.

Alternativet til at en offentlig byggherre, som Viken fylkeskommune, inngår avtaler om LO-koordinator, er derfor ikke at byggherre kan konkurranseutsette oppgava eller bygge opp kompetanse selv. Alternativet er at de LO-tillitsvalgte gjennom koordineringsutvalget, velger LO-koordinatoren mellom medlemmene der. Vedkommende vil da ha krav på tid til og godtgjørelse for arbeidet etter systemet for dette i Hovedavtalen.

Les også

– Høyre har større forventninger til hvordan fylkeskommunen gjør offentlige anskaffelser

Bakgrunnen for at hovedavtalens ordning ble mer profesjonalisert med LO-koordinatorer, var de store utbyggingene i den landbaserte oljeindustrien. Prosjektene strakk seg over flere år, og med leverandørbedrifter som kom og gikk fra både innland og utland. For å sikre kontinuitet, forenkle det faglige og praktiske arbeidet, samt fordele utgiftene og arbeidet mellom medlemmene i koordineringsutvalget ble ordningen med LO-koordinator etablert.

Dette arbeidet er omfattende og krever inngående kjennskap til tariffavtaleverk, arbeidsmiljølovgivning og hvordan det praktiske arbeidet på store prosjekter og anlegg er organisert.

En LO-koordinator representerer ikke byggherre og utfører ikke oppdrag på vegne av den, uten at det er særskilt avtalt. Han eller hun utfører tillitsoppgaver for de ansatte og LOs medlemmer. Disse oppgavene kommer i tillegg til, og ikke istedenfor, byggherrens/prosjektets egen oppfølging av lønn, arbeidsvilkår og HMS-arbeid.

Byggherrene og leverandørbedriftene er likevel regelmessig svært positive til ordningen. Dette fordi erfaringen og kompetansen til LO-koordinatoren forenkler og reduserer eget arbeid og kostnader knytt til seriøsitetskontroll. Dels fordi ordninga har vist seg å fungere bra og har fått godt omdømme, og dermed fungerer som et slags «seriøsitetsstempel».

Det er trist at Høyres representanter gjennom et debattinnlegg prøver å bruke innkjøpsregelverket til å svekke det viktige arbeidet som fagbevegelsen gjør på store anlegg og prosjekter. Slike utspill kan skade både seriøsitetsarbeidet og trepartssamarbeidet, samt være krevende for igangværende LO-koordinatorprosjekter som vi blant annet har på Gardermoen og Follobanen her i Viken.

Eller så er jeg glad for Høyres støtte til de mange gode tiltakene som ligger i Viken-modellen, og vil gratulere Viken fylkeskommune med viktige tiltak for et mer seriøst arbeidsliv.

Les også

– Gi grensependlerne trygghet for inntekt

Les også

Sarpsborg vokser - trenger flere tog!

Les også

Utvid permitteringsperioden til 52 uker!

Les også

Arbeidsfolk må komme bedre ut

Les også

Sammen for lærlinger i Viken

Les også

Trepartssamarbeid for liv, helse og arbeid