Vi vet at det skjer daglig brudd på arbeidslivets spilleregler, selv om vi vet at det er mange seriøse aktører i Viken-samfunnet. Utfordringen gjelder særlig innenfor bygg- og anleggsbransjen. Disse bruddene har ofte store konsekvenser for enkeltindivider og for samfunnet for øvrig.

Vi vil stanse de useriøse aktørene som bryter lover og regler i arbeidslivet. Gjennom Viken-modellen stiller vi tydelige krav til våre leverandører. Målet er å motvirke sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart økonomi, kreve ryddige lønns- og arbeidsvilkår for alle arbeidstakere, styrke rekruttering til byggfagene og bedre kvalitet og produktivitet. Vi stiller blant annet strenge krav til lønns- og arbeidsvilkår, også for innleid arbeidskraft. I tillegg stilles det krav til andel faglærte håndverkere og lærlinger, maks antall leverandørledd (2) og krav om obligatorisk tjenestepensjon. Dette er noen av de 20 kravene i Viken-modellen.

Les også

– Høyre har større forventninger til hvordan fylkeskommunen gjør offentlige anskaffelser

Avgjørende for at Viken-modellen skal virke etter sin hensikt, er god oppfølging og etterlevelse av modellen. Det gjennomføres flere tiltak for å sikre god oppfølging av modellen; økt innsats fra Viken fylkeskommune, avtale med Skatteetaten om utvidet innsyn, digitalt oppfølgingssystem, LO-koordinator og samarbeid med kommunene i Viken, Oslo og andre offentlige etater og organisasjoner.

Høyre har i et leserinnlegg 1. mars argumentert mot bruk av LO-koordinator.

LO-koordinatoren skal blant annet være til stede på byggeplass og brakkerigg, gjøre seg kjent og drive holdningsskapende arbeid, delta i vernerunder, gi råd til tillitsvalgte på byggeplass og bidra til en fungerende vernetjeneste. I tillegg kan de veilede kontraktspartene om regler knyttet til lønns- og arbeidsvilkår og arbeidstid, samt foreta undersøkelser og gjennomgå dokumentasjon knyttet til dette.

Det ene utelukker ikke det andre. Arbeidet til LO-koordinatoren kommer i tillegg til, ikke i stedet for, vår egen oppfølging av lønn, arbeidsvilkår og HMS. Som byggherreansvarlig har vi selvfølgelig egne ansatte for oppfølging av blant annet byggherreforskriften. Dette arbeidet videreføres.

Les også

– Innkjøpsregelverket forbyr ikke fagforeningsarbeid

Når vi så har valgt å knytte oss til LO-koordinator er det fordi de fyller en rolle som er unik i norsk arbeidsliv. En LO-koordinator utfører et tillitsvalgt- og fagforeningsarbeid. Ordningen med LO-koordinator på de store byggeprosjektene har sitt opphav i Hovedavtalen mellom LO og NHO. Slike oppgaver kan ikke regnes som tjenester som omfattes av innkjøpsregelverket og tjenestereglene i EØS-avtalen. Derfor er det heller ikke hensiktsmessig å sammenligne en LO-koordinator med en hvilken som helst annen konsulenttjeneste.

Sammen med flere andre tiltak bidrar LO-koordinatorene til at vi sammen jobber for et seriøst arbeidsliv, ryddige arbeidsforhold og å stoppe leverandører som bryter lover og regler i arbeidslivet.