Det har i den senere tid vært flere avisinnlegg som har omhandlet ulike jernbaneløsninger gjennom Sarpsborg. Debatten har blitt særlig aktualisert etter at initiativet «transportkorridoren Skagerrak og høyhastighetsbane Oslo - Gøteborg» kom på politikernes bord, samtidig som debatten om Intercitys videre framdrift og skjebne fortsatt er levende.

Dette er i utgangspunktet to veldig forskjellige konsepter som tar sikte på å løse ulike transportutfordringer. Intercity skal i hovedsak løse de pendlerutfordringene østlandsområdet har med å frakte særlig jobbreisende mellom Oslo og byene/tettstedene rundt hovedstaden.

Les også

Kjære Sarpsborg og kjære bystyre

En høyhastighetsbane Oslo - Gøteborg vil i liten grad løse disse utfordringene, men kan til gjengjeld være godt egnet til å føre mer gods fra vei til bane og til å konkurrere med fly fra det sentrale østlandsområdet til Sverige, Danmark og videre ut i Europa. Begge konseptene kan være viktige bidragsytere for å løse framtidas transportutfordringer og bidra til å nå klimamålene i Parisavtalen.

Les også

– En røverhistorie fra Senterpartiets side!

Når det gjelder Intercity har Sarpsborg næringsforening nylig redegjort godt for hva som er en realistisk vei videre. Man innser at det vil være økonomisk krevende å realisere dobbeltspor helt til Halden.

Det som bør være et hovedfokus for oss i Sarpsborg nå, er å jobbe for to tog i timen til Oslo, noe som vil være en klar forbedring av tilbudet særlig til pendlerne. For å få dette til må man fullføre dobbeltsporet til Fredrikstad og så se på muligheten for krysningsspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg.

Les også

Høyhastighetsjernbane til Sarpsborg og Halden

Dette er en løsning som nå blir vurdert, og som forhåpentligvis blir en løsning beskrevet i kommende Nasjonal transportplan. Så vil det være opp til framtidige stortingsflertall å avgjøre om man skal gå videre med dobbeltspor fra Fredrikstad gjennom Sarpsborg, til Halden.

Det som har kommet om en høyhastighetsbane mellom Oslo og Gøteborg, er et initiativ fra svenske kommuner med Uddevalla i spissen. Etter det som framgår, er ikke den svenske staten involvert så langt. Heller ikke den norske regjering eller Stortinget har så langt hatt anledning til å drøfte initiativet. Og det er her hovedutfordringen ligger. I Norge er det en nasjonal oppgave å avgjøre store samferdselsprosjekter. Det må tas stilling til selve konseptet høyhastighetsbane.

Videre må det tas stilling til om de naturinngrepene som det her legges opp til, er akseptable. Deretter må man avklare trasévalg og antall stasjoner og sist, men ikke minst, må det utformes en realistisk finansiering.

Les også

En ambisiøs og realistisk transportplan

Les også

– Er du ikke ordfører for alle lenger, Sindre?

Les også

– Dette blir for voldsomt for et lite område som Sarpsborg

Les også

– Tidenes største svik mot Sarpsborg

Les også

Sarpsborg vokser - trenger flere tog!