Ski­ren­net i Ku­lås­par­ken tirs­dag kveld sam­let en rek­ke sto­re lang­renns­navn. Fle­re av dem er fers­ke gull­vin­ne­re fra Pyeongchang.

Klæbo var trekk­plas­ter

Det var imid­ler­tid in­gen tvil om at Johannes Høsflot Klæbo var det al­ler stør­ste trekk­plas­te­ret. 21-år­in­gen fra Trondheim vant tre OL-gull (sprint klas­sisk, lag­spring fri­stil og 4x10 km sta­fett) og i hel­gen sik­ret han seg sam­men­lagt­sei­e­ren i ver­dens­cu­pen.

 

Tirs­dag del­tok han i show­ren­net Kulåssprinten uten å ha lyk­ken på sin side. Han ble nem­lig slått ut i kvart­fi­na­len  av  Jør­gen Lip­pert.

Var ikke helt i form

– Det er all­tid moro å kom­me for­an Klæbo, ler Lip­pert, som me­ner det var hyg­ge­lig å del­ta i det po­pu­læ­re ski­ren­net.

Høstflot Klæbo på sin side var ikke helt for­nøyd med ren­net, selv om han sy­nes det var stor stas å møte fan­sen.

– Det var god stem­ning, men jeg skul­le gjer­ne vært i bed­re form, slik at jeg kun­ne gitt mye mer av meg selv, sa OL-kongen til Sarps­borg Arbeiderblad.