Nylig kunne vi lese i SA at Sarpsborg Bygg og Eiendomsutvikling forlanger at deres samarbeidspartner Sarpsborg kommune, setter i gang en prosess for å ekspropriere eiendommer fra privatpersoner på Navestad. Dette for å sørge for at de kan få utvidet nødvendige veier, slik at de få startet nedbygging av et område med dyrka mark. Reguleringsplanen for Navestad Berg Søndre ble godkjent av bystyret i 2018 uten at det var sikret veiadkomst, uten at man visste hvor eiendomsgrenser gikk og uten å vite hvem som eide hva i området!

Under valgkampinnspurten foran siste kommunevalg, gikk enkelte av oss som bor på Navestad en runde med samtlige partier i byen og stilte følgende spørsmål:

«Vil dere gå inn for ekspropriasjon av eiendommer fra privatpersoner for at utbyggere skal sikres veiadkomst slik at de kan starte boligbygging på dyrka mark?»

Alle partier, utenom to, ga meget klare svar på at det ville de absolutt ikke!

Varaordfører Henriette H. Gausdal svarte på vegne av Senterpartiet at det ville være helt uaktuelt å gå inn for en slik ekspropriasjon. Høyres leder Harald Rønneberg var like klar i sitt svar.

Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti var de to partiene som absolutt ikke ville gi noe svar på spørsmålet.

Utfra det partiene svarte på vårt spørsmål, er det i bystyret et flertall mot ekspropriasjon.

Hvis et krav om ekspropriasjon til slutt ender opp i en avstemming i bystyret, kan vi da stole på at Sarpsborgs politikere holder sitt ord?

Eller vil de være med på å skape presedens for at utbyggere også i fremtiden kan forlange at kommunen går til ekspropriasjon av privateiendommer når det tjener deres formål?