Hva er effekten om Sarpsborg ble et hovedstoppested mellom Oslo og Gøteborg? Det spørsmålet er det er verdt å reflektere over. Halve bystyret har signalisert at de vil takke nei til muligheten.

Bystyret er utfordret på tre spørsmål:

  • Er det ønskelig at en høyhastighetsbane mellom Oslo og Gøteborg passerer gjennom Sarpsborg kommune slik at en ny stasjon kan etableres i kommunen?
  • Vil kommunen bidra til en rask planprosess?
  • Vil kommunen bidra til den nødvendige dialogen med grunneierne og bidra til å sikre grunn for jernbanelinjen?

Et knapt flertall vil si ja til invitasjonen. Sarpsborg hadde stått sterkere dersom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV hadde bidratt til enstemmighet. Resultatet av motviljen kan bli at jernbanen i stedet går via Askim - Ørje og et enstemmig Indre Østfold.

Les også

– En røverhistorie fra Senterpartiets side!

Invitasjonen kommer fra en sammenslutning av ti svenske kommuner. Det arbeides med mulig privat finansiering av utbyggingen. Det er underlig at Sarpsborg Arbeiderparti ønsker å takke nei til videre dialog.

I Dagsavisen 22. februar uttalte samferdselsministeren følgende om jernbane Oslo – Stockholm: «Jeg ser for meg at mulighetsstudien starter med å gjøre en overordnet vurdering av alternative finansieringsformer.»

Les også

Høyhastighetsjernbane til Sarpsborg og Halden

I Aftenposten 21. januar sier Arbeiderpartiets Sverre Myrli: «Det ble fart i veibyggingen i Norge med ny finansiering gjennom bompenger. Det har ikke jernbanen. Men er det økonomi i en strekning som dette, og lån kan bli nedbetalt gjennom billetter over mange år, er dette lurt.» Myrli er medlem i Stortingets samferdselskomité.

Les også

En ambisiøs og realistisk transportplan

Videre i Aftenpostens oppslag heter det: «Planen høster begeistring hos norske politikere. Ap og Høyre gir full støtte. Genialt, sier Venstre. Frp er positive. Også SV sier ja til private penger til å bygge hurtigtog Oslo-Stockholm». «Vi har selv ønsket å utrede moderne jernbane Oslo-Stockholm med ulike måter å finansiere det på, sier Siv Mossleth fra Senterpartiet.»

Etter forslag fra Arbeiderpartiet og Høyre har Indre Østfold kommune enstemmig vedtatt den samme formuleringen som nå er foreslått for Sarpsborg bystyre. Også Rakkestad stiller seg positive til invitasjonen fra svenskene. Det er en gåte at Sarpsborg Arbeiderparti vil si nei.

Leder i Sarpsborg Senterparti, Arnstein Koch-Engebretsen, hevder i en kommentar i SA den 25. februar at Sarpsborg risikerer «en kostnad som fort kan komme opp i milliardbeløp.» «På bakgrunn i dette fant ikke styret i Sarpsborg Senterparti det riktig å anbefale bystyregruppa å gå for en godkjenning av prosjektløsningen slik den nå foreligger.»

Dette er et tungtveiende argument fra Senterpartiet, men er det riktig?

I formannskapet den 18. februar begrunnet Senterpartiet sitt nei med helt andre og, for oss, flere uforståelige momenter. At Sarpsborg risikerer å tape et milliardbeløp ble da enten totalt uteglemt, eller så har dette momentet kommet til senere og er da ikke årsak til Senterpartiets originale beslutning.

Les også

– Er du ikke ordfører for alle lenger, Sindre?

«Det er Sarpsborg kommune som må bære alle omkostninger forbundet med forundersøkelser, prosjektering av plass for fundamentering og ekspropriasjon av hele området hvor linja er tenkt å gå», hevder Engebretsen. At Senterpartiet da fastholder sitt standpunkt, er fullt forståelig. Ingen andre har oppfattet virkeligheten slik! Oppfordringen til Senterpartiet er derfor: Sjekk om Senterpartiets mange fremførte motargumentene er relevante og riktige. Hvis svaret er nei inviteres Senterpartiet til å revurdere sitt standpunkt.

Les også

– Dette blir for voldsomt for et lite område som Sarpsborg

Enhver utbyggingssak medfører kostnader for både planmyndighet og utbygger. SaFoSa mener derfor vil være hensiktsmessig å snarest mulig få tydelig klarhet i hvilke av kostnadene Sarpsborg kommune eventuelt forventes å forskuttere og hva slags apparat som må bygges opp for å kunne saksbehandle de planene som eventuelt skal gjennomføres gjennom kommunen. Dette dersom Sarpsborg takker ja til å utrede muligheten videre i samarbeid med svenske kommuner.

Les også

– Tidenes største svik mot Sarpsborg

Det gikk bra da firefelts E6 i all hast ble planlagt tidlig på 2000-tallet og det var også et massivt prosjekt som la permanent beslag på langt flere dekar enn en slik jernbane trolig vil gjøre.

Dersom Sarpsborg ønsker å bli hovedstoppested for høyhastighetsbane mellom Oslo og Gøteborg må kommunen kunne være forberedt på å stille opp tilsvarende det som ble gjort under E6-utbyggingen og tilsvarende de bortkastede ressursene som er lagt ned i den havarerte S-linjen.

Partiet Rødt har foreslått et tilleggspunkt: «Sarpsborg kommune henvender seg til nasjonale myndigheter med oppfordring om offentlig deltakelse i prosjektet Skagerrakbanen.» SaFoSa støtter gjerne dette forslaget, spesielt dersom det kan bidra til at et enstemmig bystyre som vil takke ja til samarbeid med Skagerrakbanen. SaFoSa vil i tillegg stemme for punktet som åpner muligheten for offentlig eierskap i det foreslåtte prosjektet.

SaFoSa oppfordrer bystyret til enstemmig å gå inn for videre positivt samarbeid, informasjonsutveksling og aktiv dialog for muligheten for en jernbane for fremtiden gjennom Sarpsborg.

Les også

– Skagerrakbanen vil halvere reisetiden for gods- og persontrafikk både mot Oslo og mot Gøteborg