Det var i 2010 det ble gitt byggetillatelse til hytta – en Saltdalshytte. En eldre hytte på eiendommen ble i den forbindelsen revet.

Ulovlighetene

Etter at hytta ble solgt i fjor sommer, har kommunen opprettet en tilsynssak – ulovlighetssak.

I det vedtatte pålegget fra kommunen kommer det fram at hytta er bygd både for stor og for høy. I tillegg er det ifølge kommunen ytterligere seks ulovligheter på eiendommen. Det er altfor store arealer med terrasser og for mye er overbygd, det er anlagt en ulovlig brygge, et uthus som skulle ha vært revet i 2014 står fortsatt på eiendommen og et annet uthus er både for stort og har en ulovlig platting.

På toppen av det hele mener kommunen at terrenget rundt hytta ulovlig er fylt opp og planert. Disse massene forlanger kommunen blir fjernet. Massene utgjør rundt 40 lastebillass.

Ingen kommentar

Sarpsborg Arbeiderblad har vært i kontakt med de nye eierne av hytta – Fredrik og Therese Brandt-Rasmussen. De ønsker ikke å gi noen kommentar til saken og vil verken si noe om hvordan de vil forholde seg til alle påleggene fra kommunen eller hvordan de forholder seg til selger av hytta.

De kjøpte hytta for 6.350.000 kroner 1. juli 2021. Eiendommen er på nærmere 2,3 dekar. Det er festet tomt. Eiendommen har en lengre strandlinje ned til Røsneskilen.

Forstår ikke ulovlighetene

Selger av hytta, Drøbak-bosatte Arne Bugge, forteller at hytta – både dagens og den tidligere hytta på eiendommen – har vært i familiens eie i mange tiår. Ulovlighetene på hytta og eiendommen som framkommer i kommunens pålegg, stiller han seg helt uforstående til.

– Jeg fatter ikke at hytta skal være for høy og stor. Den er bygd akkurat slik den ble byggesøkt og ble levert nøkkelferdig til oss. Det er heller ikke noen brygge på eiendommen. Det er bare noe løs stein med en løs lem oppå. Det nye uthuset er ikke for stort, og det gamle uthuset ble det i salgsprospektet opplyst om at måtte rives. Det er heller ikke fylt på masse, men det ble gravd ut noe da hytta ble bygd. Ulovlighetene som kommunen påstår er på eiendommen er ikke reelle, sier Bugge.

– Kommunen mener det skal være fylt opp 313 kubikkmeter med masse på eiendommen?

– Det er helt skrullete. Det er ikke fylt på en eneste kubikkmeter – ikke et eneste lastebillass er tippet på eiendommen, svarer Bugge.

Har god samvittighet

– Dette er en kjedelig og lei sak for oss, men jeg har god samvittighet. Jeg fatter ikke at vi kan bli utsatt for dette. Det er helt forferdelig, sier Bugge som sier at han ikke er kjent med selve påleggene som kommunen kom med i slutten av august og slutten av september, men han er kjent med at kjøperne har tatt opp flere forhold etter at salget var gjennomført.

– Hva gjør dere med saken nå?

– Nå er dette en sak som forsikringsselskapene tar seg av. Jeg har selgerforsikring og kjøperne har kjøperforsikring. Jeg har gjennomgått saken med mitt selskap, og har fått følgende beskjed: «Du er forsikret. Denne saken tar vi oss av.» Jeg håper saken blir løst på en god måte for alle parter, sier Bugge.

Bugge opplyser videre at han har fått fullt oppgjør etter salget, kjøper har ikke holdt tilbake noe.

Fikk tillatelse i 2010

Det var i 2010 tidligere eier fikk tillatelse til å bygge en hytte på 75 kvadratmeter og et uthus på fem kvadratmeter på fritidseiendommen. Høyden på hytta ble tillatt med gjennomsnittlig høyde over terreng på ca. fem meter.

Nå viser pålegget fra kommunen at hytta både ble for stor og høy. Hytta er nesten sju kvadratmeter større enn det som ble tillatt, og mot sjøen er mønehøyden hele 6,3 meter. Fra ferdig planert terreng er hytta rundt en halv meter for høy.

For mye terrasse

I dette området er det tillatt med 30 kvadratmeter terrasse, men på denne hytta er det bygd rundt 50 kvadratmeter. I tillegg er altfor mye av terrassen overbygd.

Det er også anlagt en ulovlig brygge på eiendommen.

Som en del av byggetillatelsen skulle et eldre uthus rives. Det har ikke blitt gjort. I tillegg har det nye uthuset blitt større enn de godkjente planene og har fått en ulovlig platting. Alt dette ifølge tilsynssaken fra kommunen.

Ulovlig oppfylling

Kommunens byggesaksavdeling mener også at tomta ved hytta har blitt ulovlig fylt opp og planert. Massene som kommunen nå krever fjernet utgjør over 300 kubikkmeter – noe som tilsvarer nærmere 40 lastebillass. Det er på bakgrunn av opplysninger fra kjøperne omfanget av massene og terrengarbeidet er beregnet.

Kommunen påpeker også at det er mistanke om urene masser i oppfyllingene. Når massene fjernes må det derfor dokumenteres om de er rene eller urene. Er massene urene må de leveres på godkjent deponi.

Frist til 1. februar

De nye eierne har fått frist til 1. februar med å rette opp i alle de åtte ulovlighetene. De har muligheten til å klage på vedtakene, og kan også søke om å få de ulovlige forholdene godkjent i etterkant. Da må de i så fall ha levert en komplett søknad innen samme tidsfrist. Flere av de ulovlige forholdene krever dispensasjon, og kommunen gjør det allerede nå klart at eierne av hytta ikke kan regne med at det vil bli gitt dispensasjon.

Sammen med kravet om at eierne retter opp i de ulovlige forholdene, varsler kommunen også løpende tvangsmulkt på 500 kroner. Mulkten begynner å løpe 2. februar neste år.