Samarbeidsalliansen Osloregionen representerer 67 kommuner, fylkeskommunene Viken og Innlandet, i tillegg til Oslo kommune, og har til sammen 2,5 millioner innbyggere. I 2018 stod regionen for 23 prosent av klimagassutslippene i Norge og over halvparten av utslippene innen veitrafikk. Norge vil ikke nå sine klimamål uten betydelig innsats i vår region. Vi er klare til å bidra, men for å lykkes, er vi avhengige av at staten sørger for lokale handlingsrom og økonomiske virkemidler.

Klimakur 2030 er et godt utgangspunkt for å nå målet om halverte klimagassutslipp i 2030, men det er behov for mer kraft, fart og tydeligere mål. De ferske utslippstallene fra Miljødirektoratet viser at klimagassutslippene i de fleste norske kommuner ikke gikk ned, men økte fra 2017 til 2018. De økte utslippene kom hovedsakelig innen veitrafikk og fra annen mobil forbrenning (dieseldrevne motorredskaper). De største utslippskildene i den siste kategorien er traktorer og anleggsmaskiner.

Nedre Glomma-regionen er en av delregionene i Osloregionen med mest positiv utvikling og blant kommunene med lavest økning i utslipp. Her gikk de totale utslipp opp med 2,8 prosent fra 2017-2018. Veitrafikk og annen mobil forbrenning står for henholdsvis 25 og 7 prosent av utslippene. Vi mener det er store muligheter for utslippskutt innenfor disse to sektorene, særlig ved elektrifisering og økt tilgang på utslippsfrie og fossilfrie alternativer. Dette forutsetter riktig statlig drahjelp.

En annen stor utslippskilde er avfallsforbrenning, som står for cirka 17 prosent av utslippene. Osloregionen mener at staten snarest må beslutte fullskala anlegg for karbonfangst og lagring på Klemetsrud i Oslo. Denne teknologien kan overføres til andre avfallsforbrenningsanlegg, som i Fredrikstad, og andre steder både i og utenfor Norge.

Kommunene og fylkeskommunene har på flere områder kommet lenger enn staten. Flere kommuner som deltar i Klima Østfold-samarbeidet, har for eksempel utarbeidet klimabudsjetter. Noe slikt har vi ennå ikke på nasjonalt nivå.

Veksten i persontrafikk i byområdene bør tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Utbygging rundt lokale sentra og knutepunkter reduserer reisebehovet, samtidig som det gir buss og bane et godt passasjergrunnlag. Osloregionens areal- og transportstrategi og andre regionale planer legger dette til grunn. Staten har også et ansvar for å bygge i tråd med et slikt prinsipp.

Økt kollektivandel er i seg selv et viktig klimatiltak, uavhengig av teknologi, energikilder og geografi. Også mindre byområder og tettsteder har en viktig rolle innen kompakt arealplanlegging og klimavennlig transport.

Flere byområder enn i dag bør få byvekstavtaler og/eller belønningsmidler. Dette må også følges opp i arbeidet med Nasjonal transportplan. For å øke kollektivtrafikkens rolle er det behov for langsiktighet. Statens andel bør økes til minst 70 prosent i de største prosjektene, som for eksempel Fornebubanen.

40 prosent av utslippene fra anleggsvirksomhet skjer i Osloregionen. Som innkjøper og reguleringsmyndighet kan kommuner og fylkeskommuner etterspørre lav- og nullutslippsløsninger, men det trengs flere virkemidler. Osloregionen mener at staten må veilede kommuner og fylkeskommuner på dette området og ta initiativ til å samordne etterspørsel av utslippsfrie anleggsmaskiner på tvers av forvaltningsnivåer og øke sin støtte til kommunenes innkjøp av disse.

Osloregionen er tungt belastet med gjennomgangstrafikk. Avgiftssystemet bør stimulere til at gods fraktes med tog og skip og at det lønner seg å velge utslippsfrie og fossilfrie alternativer. Satsene i de strekningsbaserte bomstasjonene må miljødifferensieres. Kjøretøy som går på biogass må fritas for bomavgift og veibruksavgift på biodrivstoff må utsettes. Det er også behov for et statlig krafttak for økt utbygging av ladeinfrastruktur og energistasjoner for biogass og hydrogen.

Osloregionen ber om at tiltakene i Klimakur 2030 igangsettes snarest mulig, og at de blir inkludert i Klimameldingen som er varslet høsten 2020. Her bør regjeringen fastsette et innenlandsk, tallfestet utslippsmål i 2030. Da blir det enklere for norske kommuner å bidra til måloppnåelsen. Det vil også gjøre det mulig å utarbeide et nasjonalt klimabudsjett.

Kommunene og fylkeskommunene i Osloregionen er klar for å gjennomføre en lokal Klimakur. Vi har oppskriften, men mangler noen virkemidler. De kommer forhåpentligvis når tiltakene i Klimakur 2030 skal iverksettes.