Det som kommer inn skal ut igjen. Slik er det også med bygninger og vann. I forbindelse med en brann i slutten av august kom det fram at vannforsyningen til asylmottaket ikke var som den skulle. I forbindelse med en brann i slutten av august kom det fram at vannforsyningen til asylmottaket ikke var som den skulle. Plutselig var vannreservoaret på 100.000 liter tomt, og det kom ikke en dråpe ut av brannslangene på mottaket. Det har ført til at kommunen nå krever utbedringer i vannforsyningen.

Nå viser det seg at mottaket også kan slite med vannet i andre enden. Bygningsmassen på Kolstad har eget renseanlegg som kloakken blir ført gjennom, og ifølge Sarpsborg kommune fungerer anlegget som det skal. Men avløpsvannet som er renset skal ifølge den utslippstillatelsen som er gitt, slippes ut til bekk ved Holen bru.

I løpet av sommeren har kommunen fått flere henvendelser fra naboer om at rensevannet kommet ut betydelig nærmere renseanlegget enn Holen bru. Problemet med det er at hvis det medfører riktighet, renner avløpsvannet gjennom et beiteområde og det er i strid med utslippstillatelsen. Rensekravene ble satt under forutsetning av at det ikke er brukerinteresser som blir berørt av utslippet.

Fant ikke utslippet

I slutten av august ble det gjennomført et tilsyn av utslippet, uten at en sikkert klarte å påvise utslippspunktet. Men en målte en høy konsentrasjon av tarmbakterier rundt to kilometer nærmere renseanlegget enn Holen bru på et punkt der det ble prosjektert utslipp den gang Kolstad ble etablert. Selv om ikke utslippspunktet ble sikkert påvist er dette en sterk indikasjon på at det er her avløpsvannet kommer ut.

Kommunen har nå bedt Kolstad Utvikling AS som eier asylmottaket, om en skriftlig tilbakemelding om hvor renset avløpsvann faktisk slippes ut, og de har fått frist til 17. oktober.

Må kanskje rense mer

Miljørådgiver i Sarpsborg kommune Ingvill Marie Moen-Jeppesen, sier til SA at dersom utslippspunktet er et annet sted enn det som lå til grunn for utslippstillatelsen, vil kommunen vurdere å pålegge ytterligere krav om rensing og det vil kunne bli stilt krav om rensing av bakterier før vannet slippes ut.

– Renseanlegget overholder rensekravene som gjelder for private anlegg i Sarpsborg kommune. Dersom avløpsvannet går gjennom et beiteområde må vi ta stilling til om det skal stilles strengere rensekrav. Vi er ikke kjent med at utslippet kan berøre drikkevannsinteresser. Verken der det er omsøkt, eller der det er mistanke om at det kan være, sier Moen-Jeppesen.

– Opplysningene om utslippssted var opplyst fra tidligere eier (Østfold fylkeskommune, red.anm.) og vi har gått ut fra dette i søknaden som tidligere ble sendt kommunen. Vi jobber nå med å finne eksakt utslippssted, sier daglig leder i Kolstad Utvikling, Eldar Sofienlund.

Asylmottaket

  • Skidronningen Bente Skari kjøpte i slutten av september 2015 sammen med mannen Geir Skari, tidligere Kolstad sykehjem for 5,6 millioner kroner av Østfold fylkeskommune.
  • I begynnelsen av oktober meldte UDI at det ble etablert 180 akuttplasser for asylsøkere på Kolstad.
  • Fra 1. april 2016 har Kolstad vært drevet som et ordinært asylmottak.