Nå har vi ventet i flere tiår på en sterkere satsing i Sarpsborg sentrum for å markere bystrukturen regionalt. Men så kommer vi opp i en omstendelig planbehandling.

3. juni vedtok utvalget for plansaker ikke å legge Byhaven ut på høring da det var for liten variasjon i høyden på de seks blokkene. I tillegg var høyden på ytre gesims 1,5 meter for høy i forhold til hva sentrumsplanen tillater.

Nå har altså utbyggerne v/SG Arkitekter, ifølge SA, kommet tilbake med et nytt planforslag der de har tatt bort den øverste inntrukne etasjen på de tre blokkene. Dermed er to av blokkene redusert fra seks til fem etasjer og den tredje fra fem til fire etasjer.

En forsterkning av sentrum i Sarpsborg er helt avgjørende for den videre utvikling og så kommer planleggerne opp i detaljspørsmål og rammeforutsetninger som ikke var klare nok på forhånd - eller var de det? Vel - det må jo ha vært en mulighet for å klarlegge disse på forhånd. Eller har pandemien skylda for denne skjeve behandlingen også?

Nå har altså utbyggerne redusert høyden på tre av de seks blokkene med en etasje.

Kommunen må imøtekomme utbyggernes ønske om at det nye forslaget blir tatt opp til første gangs behandling i møte for plansaker den 26. august. Kommunen må godta at den ytre gesims fortsatt er 1 meter over høyderammen.

Vi - jeg og mange med meg - ønsker nå at Byhaven blir realisert som det første virkelig steget videre for å redde sentrum.