Sarpsborg kommune verdsetter dyrka mark som svært viktige friluftsområder. Som om det ikke er nok med at kommunen omdisponerer dyrka mark til bolig og næringsformål. Nå verdsetter også kommunen friluftsområder høyere enn dyrka mark. Hva er det som foregår på rådhuset? Spilles det bondesjakk? Jeg regner med at dette er et strategisk enkelt spill mer enn mangel på kunnskap, selv om det ikke fremstår slik.

For å forstå hva som foregår antar jeg at vi skal tilbake til Stoltenberg-regjeringen hvor Kristin Halvorsen og Åslaug Haga kjøpte et område ved Huk på Bygdøy. Dette var så vidt jeg vet en prosess hvor eier og staten ble enige om en kjøpesum for dette området.

Les også

– Utsett arealplanen og tenk nytt!

Dette var startskuddet for kartlegging og verdsetting av friluftsområder i norske kommuner. Til denne kartleggingen finnes det en veileder fra Miljødirektoratet. På side 5 i veilederen står det i en egen boble med henvisning til en uttalelse fra Sarpsborg kommune: «Hensikten med å klassifisere og verdsette friluftsområder i Sarpsborg kommune er å tydeliggjøre hvilke friluftslivsområder som finnes i kommunen og verdsette disse. Dette er en grunnleggende forutsetning for å kunne forvalte kommunens friluftslivsområder i tråd med kommunens overordnede mål om å sikre miljøet og en bærekraftig utvikling.»

Les også

Dyrket mark er opptatt areal

Hvordan kartleggingen skal foregå, er for Sarpsborgs del ikke i henhold til veilederen fra Miljødirektoratet. Det er avvik på mange områder. For å forstå helheten i dette arbeidet må veilederen leses nøye.

Videre i veilederen, på side 13, finner vi følgende i eget avsnitt: «For å vitalisere deltagelsen er det viktig at kommunen går aktivt ut og innhenter bidrag og meninger fra lag og foreninger. Grunneier- og næringsorganisasjonene innen jord- og skogbruk er også viktige i den sammenheng.

Medvirkning er fullstendig neglisjert. Vi ser en arrogant holdning i kommunens behandling. Jeg kan bekrefte at Bondelaget ikke er tatt med på råd. Bondelaget har sammen med medlemmene vesentlig informasjon som vil være nyttig i en slik kartlegging.

Les også

Stor verdiskapning i hyttebygging - hvor er kommunens politikere i denne saken?

Det som skremmer mest, er at dyrka mark er merket som svært viktige friluftsområder både i Skjeberg og i øvre Tune. Dette er fullstendig uakseptabelt. Dette er verken for å sikre miljøet eller en bærekraftig utvikling. Snarere tvert imot.

I veilederen står det også sitert: «Allemannsretten er fundamentet for friluftslivet i Norge. Denne gir blant annet rett til fri ferdsel til fots og på ski i utmark, rett til opphold som rasting og telting, samt høsting blant annet av bær og sopp. Allemannsretten gjelder i tillegg på sjøen, hvor det også er fritt fiske til eget bruk. De viktigste delene av Allemannsretten er lovfestet i Friluftsloven.» Friluftslivet er godt ivaretatt i både Allemannsretten og Friluftsloven. Bønder stiller seg bak allemannsretten.

Les også

Dyrka mark og små «jordlappær»

Respekten for dyrka mark er utbredt blant de aller fleste. Det er derfor provoserende at kommunen legger ut temakart friluftsliv med dyrka mark som svært viktig friluftsområder.

Flere medlemmer av Bondelaget lurer på hvorfor områdene med dyrka mark er markert som friluftsområde i kommuneplanen? Skal de styrende partiene bruke disse kartene, som bøndene ikke har vært involvert i, som pressmiddel de neste årene?

Hele prosessen rundt Temakart friluftsliv er uakseptabel. Start prosessen på nytt. Vi aksepterer ikke kommunalt sjakkspill.