Under det store kulturopprøret i april i fjor var hovedbudskapet til scenekunstaktørene å løsrive teatervirksomheten fra Østfold kulturutvikling. De mener Østfold trenger et selvstendig regionteater. Det mener også konsulentfirmaet Agenda Kaupang i sin rapport, som skal legges fram for politikerne 7. februar.

– Skill ut teatervirksomheten i Østfold kulturutvikling i et eget selskap, med eget styre og en teatersjef på åremål. Det er anbefalingene fra eksterne konsulenter som har vurdert fylkets scenekunsttilbud, ifølge hjemmesidene til Østfold fylkeskommune.

Kulturelt fyrtårn

Det får Thorbjørnsen, utvalgsleder for kultur og oppvekst i Sarpsborg kommune, til å strekke ut en hånd til fylket, med ønske om å huse «Østfoldteateret», hvis det blir noe av.

– Signalene fra fylket er positive, og selv om det er tidlig i prosessen og saken ennå ikke er behandlet i fylket, vil jeg allerede nå signalisere at et regionteater er velkomment hit til Sarpsborg. Sarpsborg har i dag ingen regionale kulturinstitusjoner, mens Halden har Opera Østfold, Fredrikstad har Østfold kulturutvikling og Moss har Punkt Ø. Sarpsborg har ingenting på det nivået, derfor kunne det vært fint med litt spredning i fylket, sier Thorbjørnsen, som mener Sarpsborg scene ville vært ideelt for et regionteater.

– Det gjøres store investeringer i Sarpsborg scene framover, som kan bli Østfolds første kulturhus med orkestergrav. Med denne satsingen blir Sarpsborg scene et fyrtårn i kulturlivet i Østfold. Det er allerede god kompetanse på huset og jeg mener et regionteater bare vil styrke dette. Tiden for eventuelle nyetableringer i Sarpsborg er optimale nå, siden vi er midt i en pågående storsatsing på Sarpsborg scene. Både innholdsmessig og bygningsmessig mener jeg dette vil være ideelt også for et nytt regionteater. Det vil også være bra for Sarpsborg som kulturby, den kan gi gode konsekvenser for byutviklingen og forsterke vår posisjon som en attraktiv by, sier Thorbjørnsen, som har som mål på sikt å gjøre Sarpsborg til landets beste kulturby.

Sterkt ønske

Også Halvor Titlestad, leder for Team kulturutvikling i kommunen, som også omfavner Sarpsborg scene, har et sterkt ønske om å huse et nytt regionteater.

– Det er gledelig at fylket nå har gjennomført en bred prosess med aktørene i kulturlivet uten at lokaliseringsdebatten har tatt overhånd fra dag én. Jeg tror også det er viktig at det nye teateret benytter seg av de eksisterende scenene i Østfold dersom det skal bli vellykket. Når det er sagt, så er det et sterkt ønske for oss på Sarpsborg scene å knytte oss tett til teateret.

Han har flere argumenter for det.

– Vi jobber nå med et forprosjekt om en orkestergrav, der både fylkeskommunen, Opera Østfold og Det Norske Blåseensemble er involvert i prosessen. De to sistnevnte er sannsynlige brukere av en slik orkestergrav. Jeg mener det også vil være verdifullt for Østfoldteateret å ha tilgang på slike fasiliteter. Sarpsborg scene vil i så fall være det eneste stedet med en slik mulighet i Østfold, sier Titlestad, og mener en positiv bieffekt av eventuell orkestergrav kan føre til enda mer fleksible løsninger med tanke på scenestørrelsen.

– Vi har i utgangspunktet en litt for liten scene i dag, men vi ser nå på en løsning der vi kan øke scenestørrelsen ganske betydelig når orkestergraven ikke er i bruk. Dermed kan vi få en stor scene som vil være veldig egnet for teater, og som ikke vil ikke stå noe tilbake for noen andre scener i Østfold, sier han. 
En avklaring rundt orkestergraven kommer til sommeren.

 

Rent driftsmessig – si gjerne administrativt – mener jeg det også er synergieffekter å hente med en framtidig samlokalisering på Sarpsborg scene. Vi har bred kompetanse på flere områder som Østfoldteateret vil kunne benytte seg av (for eksempel arbeid med publikumsutvikling, markedsføring og teknikk), og det er all grunn til å tro at huset vil få mye tilbake både på disse og andre områder, sier Titlestad, som også påpeker at Sarpsborg per i dag ikke har noen regionale kulturinstitusjoner.

– Derfor mener jeg rent kulturpolitisk at det er viktig at teateret lokaliseres i Sarpsborg. Vi kan også skilte med et rikt teatermiljø, med to store og kvalitetssterke barne- og ungdomsteatre, det profesjonelle miljøet som driver «Olav den heldige»-satsingen og nysatsingen Sarpsborg teaterlag. Østfoldteatret er dermed en passende institusjon for Sarpsborg som kulturby, og jeg mener vi har mye å bidra med i denne sammenhengen.

Anbefalingene fra Agenda Kaupang skal til politisk behandling i næring og kulturkomiteen 7. februar og fylkestinget 15. februar.

«Østfoldteateret»

I dag er Scenekunst Østfold den regionale scenekunstinstitusjonen i Østfold, og er finansiert gjennom et spleiselag mellom staten, fylkeskommunen og Østfolds kommuner, hvor Fredrikstad kommune er vertskommune. Scenekunst Østfold er en del av Østfold kulturutvikling (K60) som holder til på Værste i Fredrikstad.

Under kulturopprøret i april i fjor var hovedbudskapet til scenekunstakrørene å løsrive teatervirksomheten fra Østfold kulturutvikling og skape et selvstendig regionteater.

Nå ser det ut til at forslaget støttes av Østfold fylkeskommune. Det eventuelle teateret har fått arbeidstittelen «Østfoldteateret»