I rapporten Klimakur 2030, bestilt av regjeringen, lanseres en rekke tiltak som skal bidra til at Norge skal kutte 50 prosent av klimagassutslipp i såkalt ikke-kvotepliktig sektor - som blant annet gjelder landbruk, transport og fiskeri - i løpet av ti år.

Viken fylkesråd har gitt regjeringen våre innspill til Klimakur, før de skal legge fram en ny klimaplan. Et av våre viktigste budskap er at landbrukets egne klimaforslag må støttes.

Denne gangen kommer de beste kuttforslagene fra dem som faktisk skal utføre jobben. I landbrukets egen klimaplan for de neste ti årene finnes løsninger som er bedre for både norsk landbruk og klima, enn hva tilfellet er med de mest kontroversielle forslagene i Klimakur. Landbruket peker blant annet på at det er mulig å redusere biologiske utslipp fra jordbruket med fem millioner tonn uten å redusere norsk kjøttproduksjon vesentlig. Dette er innspill verdt å lytte til, og noe ganske annet enn retningen Klimakur-rapporten skisserer opp. Her hviler spesielt forslaget om å kutte i produksjon av rødt kjøtt til fordel for mer plantebasert kost, på urealistiske premisser.

Det betinger nemlig en radikal omlegging av både norsk landbruk og norske forbrukervaner. Og det vil få svært negative konsekvenser for sysselsetting og for hvordan landet vårt ser ut. Også Klimakur innrømmer at beregningene er usikre. Skulle for eksempel kjøttproduksjonen reduseres uten at nordmenn endrer vanene sine, vil importen økes og utslippene blir høyere. Å bli mer avhengig av import med tilsvarende svekkelse av matsikkerheten er ikke veien å gå. Det er ikke slik vi når klimamålene.

Så kan vi være enige i at de fleste nordmenn hadde hatt godt av å spise mindre kjøtt. Men hvis dette skulle ha en klimaeffekt må i tillegg mer av det kjøttet nordmenn faktisk spiser komme fra norske ressurser, hvor også fôrimport regnes med. Vi mener det ville være svært uklokt om regjeringen i handlingsplanen for klima inkluderer tiltaket om redusert kjøttproduksjon slik det er lagt fram der.

Viken er et viktig fylke for norsk matproduksjon, og Stortinget har bestemt at vi skal produsere enda mer mat i årene som kommer. Det betyr at selv om landbruket skal bli enda mer klimaeffektivt, og helt fossilfritt, vil utslippene ved matproduksjon øke. Samtidig må våre totale klimagassutslipp ned. Derfor må vi kompensere med enda raskere kutt i andre sektorer.

Landbruket må også ta sin del av klimakuttene. Men landbruksproduksjon må tilpasses både klimakravene, forbrukernes etterspørsel og ikke minst behovet for økt selvforsyning. Vi vil styrke norsk matproduksjon, og produsere mat basert på norske naturressurser med lave klimagassutslipp. Da må vi forbedre i stedet for å redusere, og utvikle i stedet for å legge ned.