Spesialstyrkene er en av Forsvarets viktigste kapasiteter, med høy beredskap og svært god evne til raskt å kontre alvorlige anslag mot landet vårt. I dag får spesialstyrkene helikopterstøtte av Luftforsvarets 15 Bell-helikoptre på Rygge. Helikopterstøtten er helt nødvendig, skal spesialstyrkenes evne til å rykke raskt ut, ivaretas.

De neste årene skal spesialstyrkenes helikopterkapasitetfornyes.

339-skvadronen på Rygge skal videreutvikles som en integrert del av Forsvarets spesialoperasjoner. Helikoptrene på Rygge forblir sentrale i forsvaret av Norge, og vil fortsatt også kunne bistå andre sektorer når nødvendig.

Fra 2024 planlegger regjeringen å starte arbeidet med å erstatte Bell 412 med nye helikoptre, bedre tilpasset spesialstyrkene. Disse helikoptrene vil antakeligvis være større, raskere, mer avanserte og bedre beskyttet. Også de nye helikoptrene skal stasjoneres på Rygge.

Regjeringen har dessuten bestemt at Luftforsvarets flytaktiske skole skal videreføres på Rygge. De senere år har oppgavene til Luftforsvarets flytaktiske skole endret seg og virksomheten er videreført som Luftforsvarets trenings- og sertifiseringssenter.

Ved å videreføre senteret på Rygge, opprettholdes nærheten til fagmiljøer som er avgjørende for senterets virksomhet.

Også Forsvarets EK-støttesenter (FEKS) videreføres på Rygge. Gjennom ivaretakelse av nasjonal kompetanse for å utnytte det elektromagnetiske spektrum, vil Forsvarets EK-støttesenter støtte flere av Forsvarets operative kapasiteter til å gjennomføre både aktive og passive elektroniske krigføringstiltak.

Med den nye langtidsplanen, legges det opp til fortsatt modernisering av Heimevernet. Hele HV skal nå øve årlig, samtlige 40.000 soldater får nye våpen og nytt samband og det anskaffes hundrevis av nye kjøretøy. Disse satsingene kommer også HV-01 i Østfold til gode.

Alt dette viser at regjeringen ser verdien av, og satser på, Østfold og Rygge. Det er gledelig å se at det fortsatt blir militær aktivitet og tilstedeværelse i Østfold gjennom solid satsing på Rygge.