Kunnskapsminister Sanner har besluttet at det skal være yrkesfaglig innhold i fellesfagene norsk, engelsk, matematikk og naturfag på yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole.

Elever som tar yrkesfag skal oppleve at fagene tilpasses at de går på yrkesfag. Da blir det mer relevant og motiverende for elevene som tar en yrkesfaglig utdanning.

Fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving er fellesfag for alle elever i videregående opplæring. Elever som har valgt studieforberedende og elever som har valgt yrkesfag har i dag de samme læreplanene.

Nå skal læreplanene i norsk, engelsk, naturfag og matematikk få en yrkesrettet del på inntil 30 prosent, slik at elevene som har valgt yrkesfag skal oppleve fellesfagene som mer nyttige og relevante. Det er bra - og tar på alvor den kritikk som ofte har vært reist nettopp med hensyn til dette.

Eksamen og vurderingsordningen skal yrkesrettes i tråd med reviderte læreplaner. Det innebærer også at man skal vurdere å gjøre endringer i eksamen i engelsk som utarbeides av Utdanningsdirektoratet.

Det betyr at en elev som går for eksempel byggfag vil tilegne seg engelske faguttrykk og lære å uttrykke seg på en måte som gjør at han eller hun kunne få jobb et sted hvor engelsk er arbeidsspråk. Resten av læreplanen skal fortsatt være felles for elever som går på studieforberedende og yrkesfag.

Endringene trer i kraft fra skoleåret 2020-2021.

For Høyre har det vært en prioritert oppgave å satse på yrkesfagene. En større andel elever søker yrkesfag, flere får læreplass og flere fullfører og tar fagbrev. Vi er ikke i mål. Å yrkesrette fellesfagene er en viktig del av dette arbeidet.

Fag- og yrkesopplæring må henge bedre sammen slik at det gir bedre og større læringsutbytte og er mer relevant for elever, lærlinger og arbeidslivet.

Vi trenger så mange som 70.000 flere fagarbeidere i 2035. Også i Østfold. Fagarbeidere vil være sentrale i den perioden med omstilling av norsk økonomi.

Vi kommer til å mangle fagarbeidere i fremtiden. Yrkesfagene må bli mindre teoretiske og mer praktiske. Hvis du vil bli tømrer, skal du nå få mer av tømrerfaget og mindre av andre ting.

Elevene som har valgt yrkesfag har gjort det fordi de ønsker noe som er annerledes enn mer av det samme. Dette vil gjøre yrkesfagene mer motiverende og forhåpentligvis vil flere fullføre og få fagbrev. Det er viktig, fordi vi trenger flere fagfolk som går på jobb i kjeledress for å bygge våre lokalsamfunn - og Norge.

Samtidig beholdes muligheten for å få generell studiekompetanse gjennom påbygging.

Fellesfagene er viktige for yrkesutdanningen og yrket man skal ut i, men også viktig i et allmenndannende og livslangt læringsperspektiv. I tillegg er fellesfagene grunnlaget for å kunne ta omvalg eller ombestemme seg.