– Dette er saker som alle partiene er enige om, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap).

Samtidig er partiene enige om å være uenige om andre ting. Spesielt skiller Senterpartiet lag med de andre i sakene om kulturhus og bibliotek og Hafslundbyen.

Likevel har nettopp Sp fått inn et punkt om jordvern i avtalen.

– Det er enkelte saker som har vært spesielt viktig for noen av partiene å få med, sier Pål Antonsen (V).

Hans parti har blant annet fått tilsagn om å få inn nye yrkesgrupper i Sarpsborg-skolene, som for eksempel sosialfaglige team.

Samtidig understreker alle fire partiene at de skal jobbe for sine respektive valgprogram i bystyret.

Avtalen i sin helhet:

Politisk samarbeidsavtale mellom Ap, SV, Sp og V i Sarpsborg for perioden 2011-15

Ovennevnte partier er enige om å arbeide for følgende saker som et grunnlag for kommende bystyreperiode:

* Det skal bygges to nye avdelinger ved Haugvoll sykehjem.

* Nytt friidrettsanlegg skal ferdigstilles i løpet av perioden. Endelig lokalisering avgjøres i samråd med idrettsrådet.

* Bidra til å gi lag og foreninger gode arbeidsvilkår, herunder økt støtte.

* Videreutvikle tilbud til uorganisert ungdom, som for eksempel skaterne.

* Videreutvikle leksehjelptilbudet.

* Pedagogisk fagsenter og andre støttefunksjoner får et godt læringsmiljø/kvalitetsutvikling og bidra aktivt til at våre ungdommer fullfører videregående opplæring.

* Vi ser positivt på at nye yrkesgrupper kommer inn i skolen, f.eks. sosialfaglige team.

* Det skal satses mer på etter- og videreutdanning av ansatte i skolen.

* Jobbe videre med heltids-/deltidsproblematikken innen helse- og omsorgstjenesten.

* Styrke introduksjonsprogrammet bl.a. ved å tilby relevante praksisplasser. Det blir her viktig å oppfordre næringslivet til å bidra med praksisplasser. Vi vil ta vår del av ansvaret for mottak av flyktninger til kommunen.

* Bruke flerkulturelt råd aktivt i behandlingen av kommunale saker.

* Redusere transportbehovet i sentrumsområdene gjennom en bevisst lokaliserings- og transportstrategi.

* Styrke sentrum og vedlikeholde boligbyggingen i lokalsentrene.

* Det skal legges stor vekt på jordvern innen kommunens areal- og transportpolitikk.

* Ha et effektivt og hensiktsmessig transportsystem for befolkning og næringsliv med et kollektivtilbud av høy kvalitet som grunnstamme, med tilgjengelighet for alle.

* Utvikle et attraktivt gang- og sykkelveinett hvor vi legger til rette for mer sammenhengende sykkelfelt og dermed sykling til og fra jobb.

Les mer om avtalen i fredagens papirutgave - last ned SA som e-avis her!