Det er Fredriksstad Blad søndag som skriver om beslutningen fra Fredrikstad tingrett.

2002 og 2003

Musikk Instrument Akademiet som holdt til i Kulturkvartalet i Oscar Pedersensvei, gikk konkurs for to år siden.

Ifølge bostyrer Oddgeir Lydersen har konkursen avdekket mangelfull regnskapsførsel. Advokat Lydersen arbeider fortsatt med konkursen, som også omfatter kritisk søkelys på de ansvarlige og eiernes roller og disposisjoner.

Den største kreditoren og Lydersens viktigste oppdragsgiver er kunnskapsdepartementet, som ønsker tilbakebetalt 7,5 millioner kroner i statsstøtte.

Nå har altså tingretten besluttet at instrumentmakerekteparet skal etterlignes for 560.000 kroner for inntektsårene 2002 og 2003.

Mangler dokumentasjon

Fylkesskattenemnda vedtok opprinnelig etterligningen, men ekteparet gikk rettens vei for å få overprøvd saken, ifølge FB.

Nå har Arnfred Marthinsen og Sissel Øen tapt saken fullstendig i retten.

Opprinnelig ble ekteparet tillagt ekstrainntekter, diett og bilgodtgjørelse etter å ha overført fra Musikk Instrument Akademiet til egne konti. Skattemyndighetene hevder at disse transaksjonene ikke er godt nok dokumentert.

Øen og Marthinsen hadde ifølge FB ingen innvendinger mot selve beløpene, men mente at kroneuttakene fra egen bedrift måtte motregnes mot lån de to hadde gitt til MIA.

Nådde ikke fram

Retten beskriver på sin side de økonomiske sidene ved selskapets drift som nærmest kaotiske.

MIA-regnskapene beskrives som særdeles mangelfulle. Skatteyterne har ikke kunnet dokumentere hva pengeoverføringene gjelder og det kan ikke aksepteres at beløpene motregnes mot lån.

I så fall legges forholdene til rette for illojale transaksjoner og spekulasjon, er noe av det retten skriver.