Det mener man i hvert fall i Folkehelseprogrammet i Østfold og hos Fylkesmannen. De to instansene har derfor innbudt til en konferanse i Skjeberg 16.september. Målgruppen er helsepersonell i Østfold.

Kvier seg

Ifølge prosjektkoordinator Knut-Johan Rognlien i Folkehelseprogrammet i Østfold er det mange innenfor helsevesenet i fylket som kvier seg for å ta opp røykespørsmålet med pasienten, blant annet fordi man føler ubehag ved å - som det heter i konferanseinvitasjonen - "invadere pasienters privatsfære".

Og nå legges det altså opp til økt trykk på helsearbeiderne, selv om antallet røykende østfoldinger ligger under landsgjennomsnittet, selv om antallet røykere i fylket er blitt redusert med 10 prosent siden 1997.

Over 20 prosent

Ifølge undersøkelsen "Østfoldhelsa 2004" er det drøye 21 prosent av østfoldingene (258.542 ved siste årsskifte) som røyker daglig. Kvinnene røyker noe mer enn mennene.

Ifølge samme undersøkelse er det i aldersgruppene 25 - 44 år og 45 - 64 år en finner den største andelen dagligrøykere. I den motsatte enden, nærmere bestemt gruppen 15 - 24 år, finnes det "bare" 14 prosent daglig røykere.

Forskjeller

Skal en tro "Østfoldhelsa 2004" er andelen dagligrøykere størst blant dem som har grunnskole som høyeste gjennomførte utdanning. Helse 36 prosent av denne gruppen røykere daglig, mens kun 13 prosent av dem med universitets- og høyskoleutdanning røyker daglig.

Det er også en viss forskjell mellom gifte og utgifte. I den sistnevnte kategorien er andelen røykere høyere.

Ifølge undersøkelsen er ikke mulig å peke på noen bestemte tendenser når det gjelder geografisk fordeling. Det er med andre ord små forskjeller mellom kommunene i Østfold på dette området.