Tarris-beboerne går en høyst usikker framtid i møte. Arbeiderboligene må trolig rives dersom det anbefalte forslaget til ny forbindelse over Glomma blir fulgt.

Konsulentfirmaet Sweco har vurdert fem forskjellige løsninger. Konklusjonen i konsekvensutredningen for ny Glomma-bru ble presentert i forkant av torsdagens bystyremøte i Sarpsborg.

Deres anbefaling er en felles vei- og jernbanebru bru litt nord for de eksisterende.

Viktig landemerke

Den bør bygges som en sammenhengende konstruksjon. Og med en utforming som bidrar til å markere krysningspunktet som et viktig landemerke.

Gjennom å fjerne eksisterende vei- og jernbanekonstruksjoner vil det med en ny gang- og sykkelvei være mulig å få fram Sarpsfossen på en positiv måte.

Selv om det er negative konsekvenser, mener Sweco traseen over Tarris er den som Sarpsborg kommune bør gå videre med i kommunedelplanen.

Boliger fra 1840

Det kan igjen kan få store konsekvenser for beboerne på Tarris. Det er ikke usannsynlig at arbeiderboligene i tegl fra 1840 må rives.

I den forbindelse foreslås det å sette av midler til rehabilitering av den tilsvarende arbeiderbrakka St. Olav. På denne måten sikrer man at arbeiderbyen Sarpsborg får mulighet til å ta vare på den gjenstående arbeiderbrakka.

Konsulentfirmaet er tydelig på at ny bru over Glomma og Jernbaneverkets planer om dobbeltspor er store infrastruktur-tiltak som anbefales samkjørt i den videre planleggingen.

Men det kan bety at Sarpsborg kommune med det anbefalte forslaget må vente på nærmere avklaringer fra Jernbaneverket. Hvis det ikke da politisk er mulig å få Jernbaneverket til å framskynde sine planer.

Ny bru over Glomma skal etter planen stå ferdig i 2021, mens dobbeltsporet til Halden først er lovet ferdig til 2030.

Da arbeidet startet opp i fjor, ble Melløs – Gatedalen lansert. Utredningen har vist at dette er utfordrende å gjennomføre.

– En svært fornuftig løsning

Ann-Hege Indrevoll (H) og Svein Larsen (Ap) synes forslaget om felles jernbane – og veibru over Sarpsfossen virker som en svært fornuftig løsning.

SA møtte de to saksordførerne i forkant av torsdagens kommunestyremøte hvor Sweco orienterte om konsekvensutredningen for ny bru over Glomma.

– Løsningen som Sweco anbefaler, betinger selvsagt at vi får med oss jernbaneverket i den videre planleggingen. Hvis det ikke skjer, frykter vi forsinkelser, sier de i en kommentar.