En del av risikoen ved å drive bedrift er at etterspørsel eller rammevilkår endres, noen ganger brått. Dagens situasjon er likevel helt spesiell. Smittevernreglene treffer skjevt og de er vanskelig å tilpasse seg.

Når formålet er å begrense smittespredningen gjennom lavere aktivitet trengs det fortsatt en ordning som kompenserer for den reduserte aktiviteten. Siden smittevernstiltakene rammer bedrifter i mange ulike næringer, må ikke ordningen begrense seg til enkeltnæringer.

Den 1. september avvikler regjeringen kompensasjonsordningen for bedrifter som er rammet av koronakrisen. Selv om det heldigvis går bedre for mange bedrifter, er det fortsatt en rekke bedrifter som er avhengig av støtte for å klare seg. En fersk undersøkelse blant NHO Viken Oslos medlemmer viser at 46 prosent av bedriftene opplever at smitteverntiltakene påvirker omsetningen. For mange bedrifter påvirkes omsetningen i betydelig grad, det gjelder ikke bare reiseliv men på tvers av bransjer.

Foreløpig er det kun reiselivsnæringen som er lovet videre kompensasjon. Det er åpenbart at reiselivsnæringen må få hjelp, men det er også mange andre næringer som merker konsekvensene av smittevernstiltakene.

Med bransjespesifikke ordninger øker risikoen for at bedrifter som har behov for hjelp, faller utenfor - fordi de er i en bransje myndighetene ikke har forutsett at rammes av koronakrisen. Generelle tiltak gir mindre vilkårlighet og mer forutsigbarhet. Det er hvor hardt du er rammet som bør avgjøre om du får støtte, ikke hvilken bransje du tilhører.

Det er uklart hvordan smittesituasjonen kommer til å utvikle seg, og smittevernbegrensninger kan komme og gå for ulike bransjer. Kompensasjonsordningen må være utformet slik at dersom nye næringer blir rammet av krisen, vil også de raskt og enkelt få støtte. Vi trenger et robust system som kan stå seg over tid.

Norge og norsk næringsliv skal trolig stå i etterspørselssvikten en god stund fremover. For noen bedrifter vil det ta år før aktiviteten er tilbake der den var før krisen. Myndighetenes krisetiltak må utformes i tråd med det. Tiltakene må også gi incentiver til omstilling - både innenfor den enkelte bedrift og bransje - og mellom bransjer.

Frem til nye tiltak kommer på plass, må dagens kompensasjonsordning videreføres. Å gå inn i høsten med en ordning kun for reiselivsnæringen, vil være en krise for mange andre bedrifter.

Dette er en ekstraordinær situasjon som fortsatt krever ekstraordinære tiltak, både innenfor smittevern og innenfor næringspolitikk.