Den spiller en vesentlig rolle i det grønne skiftet, den holder oss varm og produkter som i dag er basert på olje vil framover utvinnes av tømmerstokken. Av den grunn var hele 75 skogeiere fra Sarpsborg og Ytre Østfold nylig samlet for å tilegne seg mer kunnskap og framtidsrettet skogbruk.

Betydelig antall

Skogdagen, som ble avholdt på Thorsø herregård, var i regi av Viken Skog. Og det var altså medlemmer av Sarpsborg Skogeierlag og Ytre Østfold Skogeierlag som i et betydelig antall møtte hverandre på den staselige gården til Gustav Thorsø Mohr i Torsnes.

Der fikk driftige skogbønder enda større innsikt i ungskogpleie, lukkede hogstformer, og ikke minst ny norsk standard for hvordan skogene i Norge skal forvaltes og drives bærekraftig. Det er skogeierne som har det endelige ansvaret for etterlevelse av kravene i den.

Borregaard i front

Lars Talberg fra Skjeberg er leder av Sarpsborg Skogeierlag. Samme rolle har verten for skogdagen, Gustav Thorsø Mohr, i Ytre Østfold Skogeierlag.

– Det var mye nyttig informasjon å plukke opp for oss som var til stede på skogdagen. For å få lov til å drive hogst skal det i framtiden stå igjen en del trær. Ren flathogst er ikke lenger tillatt. Det skal dessuten være igjen belter ved bekker og vassdrag. Som sarping er det for øvrig gøy å registrere at Borregaard er helt i front hva gjelder å produsere ting fra tømmerstokken som tidligere var tuftet på olje. Framover vil en rekke nye ting fra tømmeret kunne erstatte det vi i dag bruker olje til, og også innenfor klesindustrien der mye i dag er tuftet på bomull vil tømmerstokken få en framtredende rolle. En annen og særdeles viktig ting blir å utvinne protein av stokken. Dette kan erstatte soya som i dag kjøpes i store mengder fra Brasil. Skogsdrift er en framtidsrettet og grønn næring som blir viktigere og viktigere. Derfor er det nødvendig at vi forvalter skogen riktig, sier Talberg til Sarpsborg Arbeiderblad.

Langsiktig

Skogeierne driver sitt arbeid i et langsiktig perspektiv. Hele 70 år tar det fra planting til de igjen kan høste. For bærekraftig drift er det essensielt at ting gjøres riktig. På skogdagen fortalte Thor Åge Jensen, skogbruksleder i Viken, blant annet om viktigheten av god ungskogpleie.

– Mange ble ny kunnskap til del gjennom Jensens foredrag. Et annet tema vi fikk større innsikt i er lukkede hogstformer, forklarer Talberg. Som i tillegg til jobbe i skogen er grisebonde hjemme på gården i Ullerøy.