«Trosser Bane NOR - legger ikke planer ut på høring!». Det var den klare meldingen fra vår ordfører Sindre Martinsen-Evje i Sarpsborg Arbeiderbad fredag 29. mai i år.

Her heter det videre at Sarpsborg kommune ikke vil legge ut forslagene til nytt dobbeltspor på strekningen Rolvsøysund - Borg Bryggerier ut på høring. Derved tvinges Bane NOR til å gjøre det selv.

Det var i november i fjor et enstemmig bystyre i Sarpsborg sendte en henvendelse til samferdselsministeren om utredning av rett linje-alternativer i jernbanesaken. Manglende oppfølging og et halvt års ventetid, gjør at kommunen nå står fast på sitt.

Bystyrets vedtak anfører avslutningsvis under pkt 2 at det på grunnlag av samlet plan, utredes alternative konsepter for Nedre Glomma fortrinnsvis i rett linje med kryssing av Glomma sør for Sarpefossen, med stasjon i bybåndet mellom Sarpsborg og Fredrikstad .

Dette markerer klart motstanden mot foreliggende planer fra Jernbaneverket og Bane NOR. Samferdselsministeren bør nå legge grunnlaget for en revurdering av foreliggende planer og de.feilaktige vurderinger som er lagt til grunn for valg av ny jernbanetrase gjennom Østfold. Greåker og Sarpsborg bør bli spart for omfattende rasering av bebyggelse og viktige institusjoner. Det er derfor av stor interesse og få planlagt en rett linje gjennom Østfold som kan kobles direkte på høyhastighetsbanen i Sverige. Jernbanedirektoratets brev til Samferdselsministeren, viser Bane NORs mulighetsstudie for Østfoldbanen. Bane NORs anbefaling går for et opplegg som vil føre til rasering av boliger, næringsanlegg, institusjoner og kulturminner. Hertil kommer en anleggsperiode med enorme forstyrrelser og plager.

Vi mener at Rolvsøy stasjon bør være hovedstasjon for både Sarpsborg , Fredrikstad, og øvrige Østfold, med tilførselssystemer og den oppgraderte linje, som bybane.

Det legger grunnlaget for en videreføring av dobbeltsporet til vår nabo Sverige, med tilkobling høyhastighetsbane for videre kontakt med Europa.