1. mai nærmer seg og det er tid for å reflektere litt over hva som bør fokusere på den kommende dagen. Fagforeningene og venstresiden har er en lang og stolt tradisjon for å markere viktige saker for vanlig arbeidsfolk på 1. mai. Vi i Miljøpartiet de grønne (MDG) er solidariske med denne tradisjonen, og ønsker å komme med noen innspill som vi mener er verdt løfte frem i paroler og taler på dagen.

Det grønne skiftet er mye mer enn en politisk floskel. Det er å ta fremtidens klimautfordringer og livet til folk flest på alvor. Å ikke ta det grønne skiftet alvorlig er det største svik mot våre barn og barnebarn. Klimakrisen og det nødvendige grønne skiftet er en av de mest krevende og mest alvorlige utfordringer vi står overfor som krever tøffe, reelle og helt nødvendige politiske prioriteringer. Det må skapes 10 000 nye grønne arbeidsplasser hvert år fram til 2040 for å erstatte oljejobbene og sikre velferden også i fremtiden! Vi må starte nå med å erstatte oljen og oljejobbene med mer fremtidsrettede næringer. Hvis ikke risikerer norske skattebetalere en enorm regning når oljefesten er over

I vår tid er risikovillighet og nysatsinger nødvendig. Siden 2005 har staten tatt risiko i oljeinvesteringer i så stor grad at vi har tapt 90 milliarder kroner i leterefusjon til oljeprosjekter som ikke ble lønnsomme. Det Norge trenger er tilsvarende satsinger på helt andre næringer. Østfold har en gammel industritradisjon som på grunn av oljen delvis har blitt nedbygd, og risikoviljen til å satse nytt har vært liten. Nå trengs det satsing i hele landet og på flere næringer – ikke bare havbruk og kyst. Næringslivet sier de er klare samtidig som klimaet og fremtidens velferdsstat trenger det. Det er først og fremst tradisjonsbundne politikere og fagforeninger som holder igjen.

MDG vil opprette et Bionova som kan bli motor for utvikling av næringsvirksomhet basert på bioøkonomi og fornybare ressurser, slik som Enova er det for fornybar energiteknologi. Vi vil trappe opp satsingen med 4 milliarder kroner i løpet av de neste fire årene. For eksempel har vi i Østfold et fantastisk miljø i Borregård som kan lage praktisk talt alt vi får av olje basert på trevirke. Slike miljøer trenger stimulanse, forutsigbarhet i rammebetingelsene og gode vilkår for forskning og innovasjon for å kommersialisere ideer og muligheter. Et annet eksempel på etableringer av morgendagens næringsliv fra Østfold er byggingen av neste generasjons lakseoppdrettsanlegg på Øra, hvor ledelsen er genuint opptatt av å ta i bruk nyskapende og innovative løsninger som viser vei for havbruksnæringen. Lakseoppdrett på land løser mye av problemene med lakselus, sykdom, rømming og gir mulighet for å resirkulere fosfor – et gjødselstoff som vi må begynne å resirkulere.

For å få flere hender i arbeid og dermed også utjevne sosiale forskjeller må vi gjøre det lettere å ansette folk. De Grønne vil derfor kutte arbeidsgiveravgiften for lavtlønnede, noe som alene vil kunne gi 30 000 nye jobber. Vi vil også styrke samarbeidet mellom lokalt næringsliv og yrkesopplæringsnemnda ved å opprette lokale kompetansemiljøer, samt fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger. Slik vil vi få ned den høye arbeidsledigheten blant unge.

En viktig del av det grønne skifte er også å satse på ressursgjenvinning og sirkulærøkonomi. De grønne vil stimulere til at vi forbruker mer kvalitet enn kvantitet gjennom blant annet å fjerne moms på reparasjoner og stille strengere krav til produkters levetid. Dette er en modell det satses på også i Sveriges som de har beregnet skal genere 10 000 nye arbeidsplasser.

At AP prioriterer nå å gå til valg for å bygge ut Lofoten og Vesterålen. Det er ikke bare vanskelig å forstå, men direkte uforsvarlig og innebærer stor risiko for;

- manglende inntjening Parisavtalen vil holde fremtidig oljepris lav,

- tap av mulige ressurser på grønne næringer

- skade på et av verdens viktigste fiskeriområder

Utbygging av Lofoten/Vesterålen er unødvendig og egoistisk med tanke på våre barn og barnebarn. Havbruk og fiskerinæringen er fremtidsrettet, – ikke olje. Jeg synes heller AP burde la seg inspirere av Rodolf Nilsens ord som ofte synges på 1. mai;

Ja gi mig de beste blandt dere, og jeg skal gi dere alt.

Ingen kan vite før seiren er min, hvor meget det virkelig gjaldt.

Kan hende det gjelder å redde vår jord.

De beste blandt dere er kalt.