Gå til sidens hovedinnhold

La Kalnesskogen leve!

Artikkelen er over 3 år gammel

I dette debattinnlegget gir tillitsvalgte ved Kalnes VGS uttrykk for stor bekymring for næringsdriftsplanene i Kalnesskogen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sarpsborg kommune ønsker å omregulere hele eller deler av Kalnesskogen til et område for næringsdrift. Begge deler er svært uheldig. Som tillitsvalgte ved Kalnes videregående skole ser vi med stor bekymring på disse planene. Selv en begrenset utbygging av de «dårligste» arealene vil få store konsekvenser ved at området blir punktert. Resultatet kan da lett bli en bit-for-bit-utbygging der resten av skogen må vike om noen år.

Kalnesskogen er en svært verdifullt bynær flerbruksskog. Det vil være et stort tap for kommende generasjoner dersom dette unike naturområdet blir rasert og erstattet med asfalt og betong. Vi vil her beskrive noen av kvalitetene som dette området har.

Populært friluftsområde. Kalnesskogen er blitt stelt spesielt med tanke på flerbrukshensyn. Her er opparbeidet et nettverk av stier som lokalbefolkningen bruker flittig. Dette er et viktig folkehelsetiltak. Her får folk en fin kombinasjon av mosjon og gode naturopplevelser.

Unikt undervisningsrom. Gjennom mange tiår har skogen blitt skjøttet og formet ut fra å naturbruksundervisningens behov. Resultatet er et lappeteppe av små trebestand i ulike hogstklasser og boniteter. Noe tilsvarende finnes knapt i mils omkrets. Skogen brukes mye i undervisningen av flere skoler i distriktet. Det vil være et stort tap om dette klasserommet ødelegges.

Kolstadfeltet. Dette er et felt som skolen har vernet for hogst. Feltet er oppkalt etter Peder L. Kolstad som var bestyrer på Kalnes fra 1911 til 1921 før han ble stortingsmann og statsminister. Feltet som består av gran på høy bonitet, ble av Kolstad holdt utenom vanlig hogst. Hensikten var å sikre tilgang på store tømmerdimensjoner i tilfelle brann på gården. I dag er dette et spennende bestand med stort biologisk mangfold. Her ser vi hvordan gamle grankjemper til slutt dør og går over ende. Mellom mosegrodde stammer på bakken begynner så neste generasjon granskog å vokse opp.

Store dyrkingsreserver. Ca. 700 dekar av feltet er klassifisert som dyrkbar jord. Arealer som kan dyrkes opp er viktige ressurser for framtida. Dyrkbar jord har også eget rettslig vern i Jordloven.

Lokalhistorie. Kalnesskogen ligger på Østfoldraet og har en interessant geologihistorie. Grusryggen ble dannet under siste istid og er resultat av isens og vannets arbeid. Her kan en ved selvsyn se hvordan naturkreftene har formet terrenget og sortert løsmassene. I skogbunnen kan en enkelte steder se spor etter hulveier eller oldtidsveier. Eksempel på rester av nyere historie er tufter av tyske ammunisjonslager fra 2. verdenskrig.
 

Vi oppfordrer våre politikere til å tenke konsekvent, helhetlig og langsiktig og droppe planene om nedbygging av Kalnesskogen. Sarpsborg og Fredrikstad kommuner har allerede store klarerte utbyggingsarealer der interessekonfliktene er små. Vi har et ønske om at det skal være naturområder tilknyttet E6. Dette gir en fin opplevelse både for trafikanter og beboere.

Kommentarer til denne saken