Kjære vordende stortingsrepresentanter fra Østfold.

Prostatakreftforeningen (PROFO) er en pasientforening for personer som er eller har vært rammet av prostatakreft. Prostatakreftforeningen ble har blant annet til formål å bidra til at menn med lokalisert prostatakreft får et optimalt og likeverdig behandlingstilbud og oppfølging uavhengig hvor i landet de bor.

Kreft rammer mange tusen mennesker i Norge hvert år, og Østfold er et fylke med 300000 innbyggere og har et relativt stort pasientgrunnlag. Østfold har mer enn 3500 som har eller har hatt prostatakreft, og flere blir det om vi ser litt inn i framtiden. Direktøren i Kreftregisteret sier at vi står overfor en «Tsunami-bølge». Fordi levealderen øker, vil stadig flere rammes av kreft. Denne nærmest automatiske effekten er det få helseplaner som tar hensyn til.

Behandlingen av de forskjellige krefttyper er blitt bedre med årene, og forskningen finner stadig bedre medisiner, dessverre med en så høy pris at den ikke er tilgjengelig for de fleste.

Stråling er en behandlingsmetode som brukes mye i behandling av kreft. Behandlingen av pasienter som naturlig hører til Sykehuset Østfold Kalnes, utføres ved Universitetssykehuset i Oslo bestående av Aker, Ullevål, Rikshospitalet eller Radiumhospitalet. Pasientene må pendle daglig med taxi og oppsamlingsbuss til Oslo. Dette er for veldig mange slitsomme dager med mye ubehag. Hverdagene preges av dette.

Jeg vil illustrere dette ved å vise til min egen situasjon. Jeg blir hentet med drosje ved mitt hjemsted kl. 8.00 og fraktet til Moss sykehus. Bussen går kl. 8.30 og jeg er ved Radiumhospitalet kl. 10.05. Strålebehandlingen tar ca. 7 minutter, og bussen tilbake går kl. 11.30, og min hjemkomst med buss og drosje er kl. 13.00. Slik blir mine hverdager 7 uker framover til begynnelsen av juli.

Universitetssykehuset i Oslo har en stor, men gammel maskinpark bestående av 17 fungerende strålemaskiner, med hyppige behandlingsavbrudd. I tillegg til dette er det at enkelte typer av standardbehandlinger ikke kan gjennomføres, og derfor er det påkrevet med innkjøp av nye maskiner som koster 30 millioner pr stykk. Nye maskiner vil redusere behandlingstiden med høyere grad av presisjon. Mot denne bakgrunnen burde det være mulig at et par nye maskiner tilføres Kalnes. Med den nevnte prisen betyr dette en kostnad pr maskin på kroner 100,00 pr innbygger i Østfold.

Både kreftsykdom og behandling kan gi seneffekter med betydning for livskvalitet og funksjonsevne, inklusiv arbeidsevne. Det finnes i dag utarbeidet gode nasjonale handlingsprogrammer for hvordan de ulike kreftformene skal behandles.

Det finnes retningslinjer for en koordinering av pasientforløpet som sikrer et effektivt forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom alle involverte avdelinger og spesialister. Dette ivaretas på en meget god måte ved Sykehuset Østfold Kalnes, men når det kommer til strålebehandling, må vi sendes som pakkepost til Oslo.

Retningslinjene sier også at alle sykehus som utreder og behandler kreft, skal ha forløps- koordinatorer som har tett og løpende kontakt med pasient og involverte instanser. Min erfaring er at forløpskoordinatorer er et savn ved Sykehuset Østfold Kalnes.

PROFO Østfold har derfor et stort ønske om at denne strålingen kan bli utført ved Sykehuset Østfold Kalnes som ligger godt plassert midt i fylket og har et stort pasientunderlag. Sykehuset Østfold Kalnes har også en god kreftavdeling for de vanligste kreftsykdommene. Vi forstår at dette ikke kan iverksettes «over natten», men at dere som politiker kanskje vil ha oss i tankene når valgkampen til kommende stortingsvalg starter for fullt.

Vi ønsker derfor at alle partiene i Østfold, på kryss av partipolitiske forskjeller, vil arbeide hardt for å skaffe Kalnes sykehus strålekapasitet. Dette vil avlaste og gjøre hverdagen enklere for de fleste kreftpasienter i Østfold.