Sarpsborg må si nei til en bomring rundt byen der de innkrevde midler i første omgang skal gå til å finansiere kvikkleireprosjektet ved Simo Ørebekk i Fredrikstad. Det er videre altfor stor usikkerhet knyttet til fremtidig nytteverdi av de planlagte prosjektene i Sarpsborg. Det er også i mindre grad samtidighet i utbygging i Fredrikstad og Sarpsborg i forhold til hva det tidligere lå an til. I sum er det mest ryddig at de to byene går videre med hver sin separate bypakke.

Sentrale myndigheter har bestemt at samferdselsutbygging i Norge skal finansieres med bompenger. Det var derfor eksempelvis nødvendig for Østfold å si ja til bompengeinnkreving for å få ny firefelts E6. Om Sarpsborg vil ha nye store samferdselsløsninger er bompengeinnkreving automatisk en naturlig del av finansieringen. Forslaget som vil bli fremmet i bystyret innebærer nye forhandlinger med staten, og er ikke et absolutt nei til innkreving av bompenger.

Bypakke Nedre Glomma, som er et samarbeidsprosjekt for Fredrikstad og Sarpsborg, ble vedtatt av Sarpsborg bystyre i 2013. Vesentlig endret innhold i pakken medfører imidlertid at avtalen eventuelt må vedtas på nytt. Av denne grunn kommer saken opp for Sarpsborg bystyre den 11. oktober. For Sarpsborg sin del viser det seg at Bypakke Nedre Glomma har fått dårlig begrunnede prosjekter med usikkerhet knyttet til fremtidig nytteverdi. Da er det riktig å stoppe prosessen og igangsette en ny prosess med sikte på egen bypakke.

I 2013 ble bystyret i Sarpsborg utfordret til å si ja til at det kunne kreves inn 8 milliarder over 15 år. Nå utfordres bystyret i stedet til å si ja til at det kreves inn 12 milliarder over 20 år. For Sarpsborg er det imidlertid av større betydning at utbyggingen av jernbanen er utsatt i nye tre år. Vei og jernbane henger sammen. I Sarpsborg blir avklaring av veiprosjekter, som ny Sarpebru, dermed utsatt i tid. Det blir da i vesentlig grad ikke samtidighet i utbygging i Fredrikstad og Sarpsborg.

Bystyret ble i 2013 forespeilet at det skulle ferdigstilles et såkalt «bompengeutløsende prosjekt» i Sarpsborg før innkreving av bompenger kunne starte. Prosjektet med ny firefelts bru over jernbaneskinnene på Alvim skulle ferdigstilles før man kunne iverksette bomring rundt byen. Nå blir det forklart at Sarpsborg har to bompengeutløsende prosjekt, Nye Tindlundvei – Torsbekkdalen og Hafslund – Dondern. Ingen av prosjektene behøver å være ferdigstilt og ei heller påbegynt før innkrevingen av bompenger starter. Dette er forvirrende. Realiteten blir at midler fra bomringen rundt Sarpsborg i første omgang går til å finansiere prosjektet ved Simo–Ørebekk. For oss blir dette helt feil. Dette har bystyret i Sarpsborg ikke tidligere blitt forespeilet og ikke tidligere sagt ja til.

Det skal altså bygges ny firefelts bru over jernbaneskinnene på Alvim. Brua er lang fordi det er dobbeltspor og lokalvei på begge sider av skinnene. Brua kan stå ferdig i 2025. Så i 2029 skal jernbaneskinnene fjernes. Da blir brua overflødig og kunne vært erstattet med en rundkjøring. Dette er et molboprosjekt, med mindre man kommer til at man likevel skal beholde jernbaneskinnene.

Fra Nye Tindlundvei og frem til brua ved Alvim skal det bygges ny firefelts vei. Dette prosjektet er minst like mye et fredrikstadprosjekt som et sarpsborgprosjekt, da et hovedformål er bedre vei fra Fredrikstad sentrum til E6. Ved Yven er det så dårlige grunnforhold at man må benytte traseen til jernbanen for å anlegge veien. Prosjektet kan dermed ikke ferdigstilles før etter at jernbaneskinnene er fjernet i 2029. Og om man skulle komme til at det eksisterende sporet likevel ikke skal fjernes er det i stedet dette prosjektet som blir et håpløst molboprosjekt. Dette blir galt uansett.

Også prosjektet ny firefelts vei Hafslund–Dondern må sees i sammenheng med ny veibro og eventuelt ny jernbanebru, som er utsatt i tid. Veistrekningen må også sees i sammenheng med trase for dobbeltspor som ikke er avklart. Ikke minst må veistrekningen sees i sammenheng med varslet konseptvalgutredning for ny vei Lillestrøm – E6 ved Sarpsborg. Også her gjelder at prosjektet ikke kan igangsettes uten å ha oversikt over hvordan det skal fullføres. Det må kobles til andre store prosjekter og tilstøtende planer som ikke er avklart. I motsatt fall kan også dette prosjektet bli feilslått. Følgende forslag vil bli fremmet i Sarpsborg bystyre den 11. oktober:

1. Sarpsborg kommune vedtar ikke Bypakke Nedre Glomma med det innhold som foreligger.

2. Sarpsborg kommune starter umiddelbart arbeidet med egen bypakke for Sarpsborg.