Som medlem i familie- og kulturkomiteen på Stortinget vil jeg gjøre det jeg kan for å få flertall for SVs forslag om en kraftig øking av barnetrygden som har vært uendret siden 1996. Som første ledd i en opptrappingsplan foreslår SV over én milliard til å øke grunnbeløpet og samtidig øke både søsken- og aleneforsørgertillegget kraftig. For fullt å kompensere for prisutviklingen dreier det seg om drøye 7 milliarder kroner.

SV vil minske forskjellene mellom fattig og rik i Norge. Dessverre har utviklingen gått i stikk motsatt retning. Særlig er den sterkt økende barnefattigdommen alvorlig. Ifølge Statistisk sentralbyrå vokser cirka 100.000 barn opp i familier med vedvarende lav inntekt, det vil si 314.000 kroner som husholdningens samlede inntekt. Blant barna har litt over halvparten innvandrerbakgrunn, og mange er også eneforsørgere.

SV vil minske forskjellene mellom fattig og rik i Norge. Dessverre har utviklingen gått i stikk motsatt retning

Freddy Øvstegård, stortingsrepresentant, Østfold SV

 

Når barnetrygden ikke er indeksregulert siden 1996, er det lett å forstå hvor viktig en oppjustering vil være for å bekjempe barnefattigdom. I tillegg til å øke barnetrygden vil jeg og SV foreslå å fjerne kommunenes anledning til å trekke fra barnetrygden ved beregningen av sosialstønad. Det strider etter min mening mot all fornuft at de eneste forsørgere som i realiteten ikke mottar barnetrygd, er de aller fattigste, de som er avhengig av sosialhjelp. De fleste av landets kommuner står for denne praksisen.

I høstens valgkamp ble jeg av representanter for regjeringspartiene avfeid med at innvandrerne fikk lære seg norsk og komme seg ut i jobb. Ja, monn det var så enkelt. Jeg tror de aller fleste, både innvandrere og andre, vil være svært takknemlige for å kunne forsørge seg og sine familier gjennom lønnet arbeid. Dessverre er ikke virkeligheten så enkel for mange barnefamilier som lever på et eksistensminimum.

Jeg håper å finne støtte hos opposisjonspartiene for SVs forslag om å justere opp barnetrygden, og at den skal omfatte alle barn. Dessverre har til nå disse partiene vendt tommelen ned når SV i flere kommunestyrer i Østfold har foreslått å holde barnetrygden utenfor ved beregning av sosialstønaden. Men det er lov å håpe at dette vil endre seg.