Vil ha ny vurdering av jernbanetrasé

DYRT OG VANSKELIG: Kartet viser at jernbanetraseen (rød) vil passere store områder med kvikkleire (blå).

DYRT OG VANSKELIG: Kartet viser at jernbanetraseen (rød) vil passere store områder med kvikkleire (blå).

Av

Kan vi få en ny vurdering av historiens største feilvalg, spør Per Olaf Toftner, Bjørn Klein, Tor Langvik-Hansen og Åge Langeland i dette innlegget. De vil ha en ny vurdering av intercitytraseen gjennom Østfold.

DEL

LeserbrevKan vi få en ny vurdering av historiens største feilvalg! Hva tenker vi da på?

Vi er fire stykker, av mange flere, som i lengre tid har sett for oss andre løsninger for framføringen av Bane NORs trasévalg gjennom Sarpsborg byområde. Nå er det også gjort kjent at «Direktoratet tidfester ikke dobbeltspor til Sarpsborg.» Jernbanedirektoratet kan ikke love at dobbeltsporet, i tråd med Nasjonal Transportplan, blir bygd fram til Sarpsborg i 2026. Ja, nå kan det faktisk bli minst 3 års utsettelse og da snakker vi om 2029/2030! I stedet for å vurdere andre og bedre/raskere linjevalg for ny jernbanetrasé sydover, skal vi nå i over 10 år slite med en umulig traséløsning som vil medføre store plankonsekvenser med sanering av hundrevis av hus og ødeleggelse av uerstattelige fornminner.

Framføringen av Bane NORs traséforslag er et feilgrep. Alle som har sett det rød krokete og svingete forslag et til ny jernbanetrasé gjennom Sarpsborg byområde og over Sarpsfossen, må forstå at vi er på feil spor. Det er ingen skam å snu som det heter. Våre politikere har ennå tid til å tenke om og finne andre løsninger.

På strekningen rundt Sarpsborg har fagfolkene heist et rødt flagg når det gjelder grunnforholdene».

Kartet over er nå snart 4 år og blåfargen viser store kvikkleireutsatte områder i Hannestad-, Yven- og Brevik-området. Alternative trasévalg for den aktuelle nye jernbanetraseen, er markert med rødt skravur.

Etter raseringen av hus og fornminner får vi en ekstremt kostnadsmessig og vanskelig trase fra Glengshølen over Opsund og gjennom verneverdige områder med St. Olavs vold. Videreføringen med ny bro inn i Hafslund- og Sandbakken-området gir nye utfordringer. Kostnadene her har økt fra om lag 12 til 20 milliarder.

Hva med godstrafikken gjennom Sarpsborg by? Dette er en utfordring som Bane NOR ikke har tatt på alvor. Det er blitt sagt at man skal se på en ny trase for Østre linje, men alle vet at dette er en meget stor utfordring når det gjelder kurvatur og framføring via broer og fjellskjæringer.

Når kommer utbedringen av denne traseen og vil kommunene i Indre Østfold slutte seg til en slik løsning? Under enhver omstendighet vil et slikt opplegg kreve betydelige investeringer som ikke er tatt med i nasjonalbudsjettet. Vi må da se i øynene at en stor del av Sarpsborg befolkning må sove seg gjennom natta med tre lange godstog dundrende forbi soveromsvinduene i lang tid.

Hvor ble det av forbindelsen sydover til kontinentet? Denne har jo Bane NOR helt utelatt og i stedet konsentrert seg om intercityløsninger avgrenset mot Oslo-regionen. Skal vi fortsatt ta bilen til Gardermoen for å fly sydover i Europa? Hva slags framtidsplanlegging er dette?

Det foreligger et forslag om tunnel mellom Danmark og Tyskland som vil forkorte reisetiden fra Skandinavia til kontinentet med to timer. Ifølge tunnelselskapet Femeren AS er de i ferd med å forberede verdens lengste senketunnel for både bil og togtrafikk. Tunnelen som blir Europas største byggeprosjekt, skal etter planen stå ferdig i 2028 og er kostnadsberegnet til 72 milliarder norske kroner.

Må vi ikke nå – før det er for sent, slutte oss til et samarbeid med de andre Nordiske landen i Femeren AS? Innbydelsen foreligger, men den har vel Bane NOR oversett?

Som en sammenfatningsvis konklusjon vil vi anføre følgende: Ansvaret for dette feilgrepet ligger helt og holdent i Jernbaneverket og Bane NOR. Østfold fylkeskommune med kommunene i Nedre Glomma-regionen bør snarest ta initiativet til en revurdering av trasévalget med sikte på en ny vurdering av rett linje koblet opp mot en bybane med lokale stasjoner i Nedre Glomma-regionen.

Vi ber om at trasévalget for Sarpsborg-distriktet snarest blir tatt opp til revurdering med sikte på valg av nytt traséforslag – rett linje over Glomma. Vi kan her rent summarisk angi følgende fordeler med rett linje:

1. Linjen går utenom bebyggelse, med redusert rivning av hus og eiendommer og gir omfattende forenkling av veier til jernbanen med nødvendig infrastruktur.

2. Anleggsperioden vil i mye mindre grad, ramme eksisterende infrastruktur og vil gi tidsmessig kortere anleggsperiode. Kostnadsbesparelser vil være fra 25 til 50 milliarder kroner, tatt tidsperspektiv i betraktning.

3. Videre vil grunnforholds analyser forenkles optimalt, ved siden av at budsjetter, kostnadsrammer og tidsrammer forenkles dramatisk.

4. All støy fra persontog og godstog vil hovedsakelig gå i mer åpent lende og i liten grad ramme nærområder.

5. Et vesentlig poeng er dessuten at direkte linje vil ivareta fremtidens krav til gods på jernbane.

Per Olaf Toftner

Bjørn Klein

Tor Langvik-Hansen

Åge Langeland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags