Skrinlegg dobbeltsporløsningen

(Foto: Jarl M. Andersen)

(Foto: Jarl M. Andersen)

Av
DEL

JernbanedebattenBane NOR har nylig varslet at kostnadsoverslagene vedrørende dobbelt spor i søndre Østfold sprekker totalt. Siste varsel er at prisen for de cirka 15 kilometer fra Fredrikstad til Sarpsborg nå overstiger 24 milliarder kroner, opp fra cirka 8 milliarder kroner. Og det stopper neppe der. Sarpsborg står på en tunnel løsning i sitt område som vil medføre nye milliarder.

Totalt er strekningen fra Råde (Haug) til Halden på cirka 60 kilometer. Videre til svenskegrensen er det ytterligere minst 30 kilometer. Altså samlet oppunder 100 kilometer. Siktemålet er dobbelt spor og 250 km/time pluss en rekke nye stasjoner. Total prislapp er i det blå, men alt tyder på at vi ender mellom 50 og 100 milliarder kroner, ubegripelig mye penger!

Kostnadseksplosjonen som vi nå ser starten av må sees i lys av at Bane NOR i praksis roper ut at søndre Østfold er fullt av nærmest bunnløs kvikkleire. Typisk er det mer enn 50 meter til fast fjell under de marine avsetningene. Dette får vi vite nå etter noen ti-års utredninger!

I tillegg til problematiske grunnforhold skrus kostnadene kraftig i været som følge av tradisjonell småborgerlig kravmentalitet spesielt i Fredrikstad. Toget skal innom Fredrikstad koste hva det koste vil.

En rask kikk på kartet avslører at linjeføringen som nå utredes og opplever kostnadseksplosjon går i sikksakk gjennom regionen. Dette betyr minst 15 kilometer forlengelse av dobbeltsporet og en stasjon ekstra å bygge. Derimot vil en rett linjeføring som passerer mellom (eller nord for?) Sarpsborg og Fredrikstad bety en kraftig kostnadsreduksjon og betydelig forenkling.

Antall kilometer over dårlig grunn kan reduseres vesentlig. Og en stasjon for de to bysentrene er både billigere enn to stykk og møter samtidig fremtidens naturlige utvikling med et knutepunkt for befolkningen.

Idag er vi cirka 150.000 mennesker som bor i det sammenhengende geografiske området våre to byer utgjør. Interntransport i regionen til en ny hovedstasjon gjerne via utbedring av eksisterende toglinje og bruk av eksisterende stasjoner vil kunne fungere godt og bidra til videre god og dynamisk utvikling lokalt.

Noen vil sikkert hevde at samlet reisetid fra for eksempel Fredrikstad til Oslo S vil bli 5 minutter lenger i snitt for Fredrikstads befolkning ved en slik løsning. Men sett sammen med betydelig kostnadsreduksjon totalt og en rekke andre gevinster som for eksempel mer enn 10 minutter spart reisetid for alle andre som skal passere området nordfra eller sydfra blir dette en åpenbar og fremtidsrettet løsning.

Et annet forhold som det nå er på høy tid å vektlegge er tilrettelegging for godstransport med tog. Utredningsarbeidet som pågår er rettet mot persontrafikk og bygger på forutsetninger fra noen tiår tilbake i tid.

Det er grunn til å minne om at ulykkesstatistikker fra Norge og andre land viser at dødsulykker og alvorlige skader på våre veier i stigende grad skjer med tungtransport involvert. Dette i en tid da tungtransporten er i betydelig vekst. Og til tross for mange politikeres vakre uttalelser er det i skrivende stund nærmest umulig å flytte gods med tog i Norge.

Østfold er et transittområde som tar imot hovedtyngden av alle trailere til og fra Norge. Samtidig ligger Borg havn ved utløpet av Glomma og har ifølge våre havnemyndighetene de beste forutsetninger for å vokse videre fra dagens betydelige nivå. Stortinget har gitt klare føringer for å støtte videre utvikling av Borg havn.

Et spørsmål presser seg frem: Hva er tenkt og hva er nedfelt av koblinger mellom godstrafikken bort fra veiene og milliardinvesteringene i dobbelt jernbanespor med høyhastighet tog? Er det ikke på høy tid å utrede mulighetene for miljøvennlig godstransport? Se hva Sveits har fått til i denne sammenheng!

Det må være av nasjonal interesse å avklare hvordan de store investeringene i landet vårt gjøres. Vi kan ikke lenger la lokale kjepphester forbli styrende for noe så omfattende som fremtidens infrastruktur i Norges mest belastede trafikale områder og mellom Norge og Europa. Re-start hele prosessen og legg fremtidens behov og premisser til grunn.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags