Verden har blitt mindre forutsigbar. Klimaendringer og geo- og handelspolitikk kan på sikt føre til endrede forutsetninger når det gjelder matsikkerhet.

Matjord er en begrenset ressurs. Under 3 prosent av Norges totalareal er dyrket jord, og kun 1,3 prosent er egnet for dyrking av matkorn. Norge har en svært lav selvforsyningsgrad. Høyre vil derfor utvise tilbakeholdenhet med å omdisponere dyrkbar jord til annet formål.

«Beredskap er å ta høyde for det uforutsette. Det er derfor viktig å tenke langsiktig. Selv om tiltak for å styrke matsikkerheten ikke er påkrevet i dag, er det viktig at vi ikke stiller oss slik at vi gjør situasjonen vanskeligere enn nødvendig hvis forutsetningene en gang i fremtiden endrer seg», skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i en redegjørelse.

For matberedskapens del dreier dette seg om å kjenne til hvilke muligheter vi har med de ressursene vi rår over, og være forutseende med hensyn til å sikre oss for fremtidige kriser.