– Går fra til arbeidsavklaringspenger til sosialhjelp

Av
DEL

Innstramning i AAPOppslag i mediene melder om økningen i antall personer som er blitt avhengige av økonomisk bistand. Statistikksjefen i Nav viser til at innstrammingen av arbeidsavklaringspenger (AAP) har gitt 3.100 flere personer på sosialhjelp i 2018 og at dette tallet kan øke i 2019.

Utgifter til sosialhjelp, leger, advokater, foreninger og enkeltpersoner opplyser at mange har endt på økonomisk sosialhjelp som en følge av regelendringene. Det blir opplyst at Nav vil komme med mer dyptgående analyser av AAP-innstrammingen i løpet av 2019.

Nav har sett på hvor mye kommunenes utgifter har økt med som en følge av innstrammingen. De totale sosialhjelpsutbetalingene til personer som har sluttet å motta arbeidsavklaringspenger, var på 299 millioner kroner i 2017. I 2018 hadde dette steget til 469 millioner kroner.

Da regjeringen gikk til innstrammingen av AAP, ble ordinær stønadsordning kuttet fra 4 til 3 år. Inngangsvilkårene for å få stønaden er blitt strengere slik at mange syke og fortsatt uavklarte personer, står uten inntekt og må søke sosialhjelp eller uføretrygd som også er blitt strengere.

Det er også mange syke som står midt i en rehabiliteringsfase og uten inntekt etter de nye reglene.

Hovedproblemet kan synes å være at det er blitt altfor stor fokus på arbeidslinjen og for lite fokus på formålet/ intensjonen med lov om sosiale tjenester i Arbeids- og Velferdsforvaltningen samt Folketrygdloven i Nav. Folketrygdlovens formål, er å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekten og samtidig kompensere for særlige utgifter ved arbeidssykdom og -skade.

Det er viktig å være klar over at de som går på arbeidsavklaringspenger er syke og har diagnoser som kan ta flere år å utrede og behandle, slik at 3 år kan bli for kort tid. Som eksempler kan nevnes; alvorlige sykdommer, angst lidelse, depresjoner, rus- og avhengighetsproblematikk m.m. Er det kunnskap og forståelse for disse diagnosene i NAV- eller er det slik at bemanning og kompetansen må styrkes-ikke svekkes?

Av dem som ikke får innvilget eller forlenget - AAP til tross for at personen har behov er det tre tenkelige utganger:

  • Enten sosialhjelp eller statlige tiltakspenger, noe som i begge tilfeller fører til inntektstap. Tiltakspenger er i overkant av kr 7000,- pr. måned.
     
  • Blir man avhengig av sosialhjelp over tid, ca. 3 måneder, kan man risikere å få krav om å selge både bolig og bil, samt bruke oppsparte midler.
     
  • Den tredje utgangen er uføretrygd. Konsekvensene av nedgang i inntekten kan få alvorlige konsekvenser for den det gjelder.

Det foreligger ingen tall pr. i dag- på hvor mange som havner på sosialhjelp, men kommunens sosialutgifter har økt kraftig. Det er vel all grunn til å tro at økningen av sosialhjelpsmottakere, skyldes strengere regler både på inngangsvilkår og forlengelse. Vilkår for innvilgelse av uføretrygder også er blitt strengere med den konsekvens at syke mennesker blir henvist til sosialhjelp.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags