En stor omorganisering av PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste) og Statped (Statlig Spesialpedagogisk støtte) vil ikke gi flere barn en god skolegang og et vitnemål ved skolens slutt. Det vil heller føre til en kvalitetsmessig dårligere opplæring for elever med særskilt opplæringsbehov.

Et ekspertutvalg ledet av Thomas Nordahl la nylig frem sin rapport om spesialundervisningens tilstand. Rapporten slår fast at spesialundervisningen er kvalitetsmessig for dårlig og at mange barn ikke får den opplæringen de har krav på etter Opplæringsloven. Det er mange dette gjelder. Hele ti prosent av barna i grunnskolen får spesialundervisning, noe som tilsvarer et helt klassetrinn. Disse elevene trenger tilrettelegging på individuelt nivå for å ha mulighet til å gjennomføre skolegangen og møte kravene som stilles.

I rapporten fra Nordahl-utvalget kommer det frem at 50 prosent av spesialundervisningen gis av ufaglærte. Det betyr at elevene som trenger den beste kompetansen får den svakeste.

Vi må ta denne realiteten på alvor. Barn og unge som har behov for tilrettelegging må få et kvalitetsmessig bedre tilbud enn de får i dag.

«Om vi ikke lykkes bedre enn i dag, risikerer vi at en stadig større gruppe av barn og ungdom vil oppleve å stå utenfor fellesskapet».

I dette er vi helt enig med Nordahl, men endringsforslagene kan vi ikke stå inne for. Løsningen er ikke å fjerne den individuelle retten til spesialundervisning, desentralisere Statped og omorganisere PPT.

PP-tjenesten, som i dag er organisert i kommunene, er foreslått flyttet ut til barnehager og skoler. Det varierer hvor mange ansatte PPT i kommunene har, men de har langt fra nok ressurser til å fylle dette.

Ta for eksempel Sarpsborg kommune. Her er det til sammen 66 barnehager og grunnskoleenheter, og antallet ansatte saksbehandlere i PPT er 17,4. De ansatte har ulik spisskompetanse; noen på adferd, andre på tilrettelegging. Så hvordan skal disse ansatte og deres kompetanse fordele seg på skolene? Skal de velge noen skoler, slik at andre står uten tilbud? Og hva med mindre kommuner som ikke har egne PPT-ressurser i dag?

Vi vet at fagfolk ikke gjerne flytter til mindre kommuner uten et fagmiljø og kolleger. Det blir altså utopisk å gjennomføre en slik organisering i praksis. Dessuten vil en omorganisering av tjenesten kunne føre til at den ansatte får en lojalitetskonflikt overfor rektorer og skoleeiere. Organiseringen vil ikke sikre bedre kvalitet og undervisning for elevene.

Ser dere som kommunepolitikere for dere at dette blir til det beste for barna?

PPTs vurderinger er tidkrevende, noe også Nordahl påpeker. Det kan i mange tilfeller ta opptil ett år før tiltak er iverksatt. FFO ber derfor om en tidsfrist på tre måneder for prosessen fra søknaden kommer inn til PPT og til et vedtak er iverksatt. For å gjøre det kreves mer ressurser i form av midler og ansatte til PPT, slik at de kan gjøre det arbeidet som kreves uten ventetid.

Statped er i dag et kompetansemiljø som jobber samlet og forsker på spesialundervisning og forbedring av denne. Om ressursene i Statped flyttes til fylke og kommuner, vil forsk-ningen opphøre. Vi vil havne bakpå i utviklingen av skolene og opplæringen. Derfor mener vi det er feil å omorganisere kompetansemiljøet. Da setter vi kompetansen i spill.

Derfor ber vi kommunepolitikerne våre om å stå opp for elevene og gjøre stortingspolitikerne i sine partier klare over disse forslagene, slik at de kan stemme imot det. Anbefal ditt parti om å LA tjenestene STÅ. Det trengs mer ressurser til PPT for å gi barn den opplæringen de har krav på. Men disse kan ikke komme fra Statped, da ødelegger vi for alle.