Ny lærernorm med maksimalt 16 elever per lærer for 1.-4. trinn og 21 elever per lærer for 5.-10. trinn innføres fra skolestart i august. Den vil gi lærere i grunnskolen i Sarpsborg noe større mulighet til å se og følge opp hver enkelt elev.

Sarpsborg kommune mottar midler til finansiering av 17,4 lærerårsverk for høsten 2018. Det forventes at regjeringen følger opp bevilgninger til lærernormen også i statsbudsjettet for 2019, og at innskjerping av normen for skoleåret 2019/2020 også finansieres fullt ut. Fra neste skoleår skal det være maksimalt 15 elever per lærer på 1.-4. trinn og 20 elever per lærer på 5.-10. trinn.

Samtidig skjerpes kravene i opplæringsloven gjeldende fra skoleåret vi nå starter. På 1.-4. trinn skal skolen, ifølge opplæringsloven paragraf 1-4, sørge for at elever som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, raskt får egnet intensivopplæring slik at forventet progresjon blir nådd.

Det er politikerne i Sarpsborg kommune som etter opplæringsloven paragraf 13-10 må bevilge tilstrekkelig med midler til å innfri kravene i loven med tilhørende forskrifter. Økonomien til kommunen er ifølge lovverket underordnet opplæringslovens krav.

Utdanningsforbundet Sarpsborg mener skoleeier i kommende år må styrke skolen ytterligere for å sikre elevenes rettigheter, og gjøre det mulig for lærerne å lykkes med sitt samfunnsoppdrag. Sarpsborg kommune må bevilge mer midler fra egne budsjettrammer for å realisere opplæringsloven i sin helhet.

Regjeringens mål er at ingen elever skal gå ut av grunnskolen uten å ha lært å lese, skrive og regne skikkelig. Da må også regjeringen bidra til å gjøre kommunene i stand til å innfri vedtatte innskjerpinger i lovens krav. Til syvende og sist er det Stortinget som vedtar bevilgninger over statsbudsjettet.

Tid nok til hver enkelt elev er den mest grunnleggende forutsetning for god undervisning og for å gi lærerne en mulighet til å lykkes.

Det er i dag store forskjeller mellom skoler og mellom kommuner når det gjelder lærertetthet – altså gjennomsnittlig antall elever per årsverk.

I Norge har vi vært stolte av prinsippet om at alle elever har rett til likeverdig opplæring. En rimelig lærertetthet på alle skoler er en helt nødvendig forutsetning for denne likeverdigheten.

Ifølge kvalitetsmelding for grunnskolen 2017 har Sarpsborg kommune en lavere lærertetthet enn i Østfold og på nasjonalt nivå. Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss per elev var for 2017 i Sarpsborg 103.103 kroner, for Østfold 110.419 kroner og nasjonalt 116.062 kroner.

I perioden 2012 til 2017 har Sarpsborg kommune redusert antall lærerårsverk med 31, elevtallet økte med 139 og timetallet økte med 38 på årsbasis i samme periode.

Sarpsborg kommune mottok for perioden 2015-2017 22 millioner kroner øremerket til lærerstillinger for å styrke tidlig innsats på 1.-4. trinn. Samlet sett indikerer dette at elevene mottar en klart redusert ressursinnsats fra Sarpsborg kommune, samtidig som statlige myndigheter har bevilget mer til kommunen.

I desember skal nok en gang bystyret i Sarpsborg kommune vedta et budsjett for 2019. Videre er det i 2019 kommune- og fylkestingsvalg. Elever, foresatte og alle ansatte tilhørende kommuneområdet oppvekst er nysgjerrig på hvordan Sarpsborg kommune skal støtte opp under visjonen «Sammen skaper vi Sarpsborg – der barn og unge lykkes».

Hva kan vi forvente av satsing som understøtter visjonen i Sarpsborg kommune i årene som kommer? Er vi så fattige at vi ikke har råd til å gi barna og ungdommene et likeverdig tilbud som elever i andre kommuner gir? Dette kan bli en kostbar affære for Sarpsborg kommune på lengre sikt.

Avslutningsvis ønsker Utdanningsforbundet Sarpsborg alle elever, lærere og skoleledere lykke til med et nytt skoleår!