Byutvikling handler om noe mer enn å fortette eksisterende bebyggelse og øke utnyttelsesgraden på tilgjengelige tomter. På dørstokken til Sarpsborg når en kommer vestfra ligger et åpent, i stor del ubrukt, dalføre som kan bli en spennende ny bydel i Sarpsborg. Hvis visjoner og vilje er der. Jeg tenker på Torsbekkdalen. En «tarm» alle må igjennom for å komme opp til sentrum; en «grønn lunge» som nær sagt ingen bruker, på grunn av topografi, trafikk, støy og støv. Jeg snakker om området som ligger mellom St. Halvards vei/fylkesvei 109 (ned til Pæddekummen) og rundkjøringen som avslutter Torsbekkveien/starten på Korsgata.

Hvilken flott presang vil det ikke være til Sarpsborgs 1.000-årsjubileum om politikerne løfter blikket og planlegger for de neste 50 årene, gjennom å sette av nødvendige midler til en arkitektkonkurranse i 2016 om utvikling av Vestbyen. Her vil Sarpsborg kunne få en helt ny bydel, med sitt eget formspråk, egne særtrekk; Det moderne Sarpsborg. Som besøkende fra «byen der nede» vil vite å misunne sarpingene for, når de stiger i land fra elvemetroen i Pæddekummen.

Det vil være enkelt å legge denne veistrekningen i kulvert. «Større kulverter bygges mest i bymessige strøk hvor selve veien legges i kulvert over en lengre strekning for å spare nærmiljøet for støy og annen forurensning fra trafikken. I slike tilfeller blir arealet oppå kulvertlokket utnyttet til for eksempel veier, plasser, en park eller til å plassere bygninger på» (Wikipedia). Torsbekkdalen Borettslag framholdt for eksempel i en høringsuttalelse i 2012 at de er sterkt plaget av støy og støv fra fylkesvei 109, og at de ønsket seg støyvegg for å begrense plagene. Utbyggere ned mot Pæddekummen uttrykker gjennom SA håp om vekst og utvikling i Sandesundsområdet, et av de mest interessante områdene i Sarpsborg, så vel historisk som med tanke på framtidig utvikling av Glomma i retning Greåker.

Saksordfører for den nye sentrumsplanen, Annar Hasle (KrF), slår i SA (6/7) fast at «femti prosent av all boligbygging skal skje innenfor en radius på to kilometer fra torget. Denne delen av Torsbekkdalen lagt i kulvert vil frigjøre et nytt stort byutviklingsområde i hjertet av Sarpsborg, med åpenbare miljøgevinster: Korte avstander til Sarpsborg sentrum, Tunejordet, og Sandesund. Det vil gi redusert trafikk, fjerne dagens støy- og støvplager i tilgrensende bomiljøer langs denne delen av Torsbekkveien. Langs kulverten på begge sider vil det kunne bygges parkeringsanlegg for beboere/egnede næringer. Kulvertlokket i kombinasjon med tak over parkeringsanleggene vil langt på vei utgjøre grunnlagsinvesteringene til den nye bydelen, med grøntarealer, signalbygg, høyhus og alt hva et moderne «fyrtårn» fortjener. Utbyggingen av området vil kunne skje i etapper.

Sarpsborg må gjenvinne den tidligere mest brukte ferdselsåren: Glomma. Det vil glede en tusenåring, at en ser både framover og bakover. Både i Fredrikstad og Sarpsborg har man begynt å se på mulighetene for å etablere et tilbud på Glomma. Sarpsborg må bindes sammen. En av veiene for å nå disse målene går gjennom å ta i bruk Torsbekkdalen til byutvikling. For å sikre et levedyktig sentrum, og for å unngå at Sarpsborg ender opp som en by med en rekke mindre sentra, uten noe egentlig sentrum. Vestbyen/Torsbekkdalen kan bli en aktiv og meget attraktiv del av Sarpsborg. Hvis våre politikere vil. Og hvis de ikke gir bort denne indrefileten til sentrumsnær næringsutvikling.