Den­ne hel­gen ble Mozartfestivalen ar­ran­gert for fem­te året på rad. Tre hele da­ger til ende, var fes­ti­va­len spredt over tre byer, Sarps­borg, Fredrikstad og Hal­den, med sma­ke­bi­ter fra det enor­me re­per­to­a­ret Mo­zart had­de å by på.

Le­der Wig­go Andersen opp­sum­me­rer en vel­lyk­ket fes­ti­val over­for Sarps­borg Arbeiderblad søn­dag et­ter­mid­dag.

– Pub­li­kum­met har ikke svik­tet oss i år. Vi har fått god re­spons og det har vært god opp­slut­ning på samt­li­ge ar­ran­ge­men­ter, for­tel­ler Andersen til avi­sen.

– Mozartfestivalen bød på noen av Nor­ges og ver­dens frem­ste mu­si­ke­re, pluss man­ge fan­tas­tisk flin­ke ung­dom­mer helt ned i 15-års­al­de­ren. Ni­vå­et er vel­dig høyt, og vi er vel­dig for­nøy­de, til­føy­er den bli­de le­de­ren søn­dag et­ter­mid­dag.

Sop­ra­nen Dasha Katyba fra Gre­åker var en av de med­vir­ken­de i Skje­berg kir­ke søn­dag, og sam­men med Mats André Solli på kla­ver skap­te de god stem­ning.

For vid­un­der­bar­net Wolf­gang Ama­de­us Mo­zart be­gyn­te å kom­po­ne­re al­le­re­de som fem­åring, og til tross for at han døde bare 35 år gam­mel, et­ter­lot han seg et enormt ma­te­ria­le. Mye av det ikke kjent blant folk flest, da det som oftest bare er de mest kjente stykkene som spilles.