All natur tilhører en kommune. Og nå som Østfold forbereder seg på å motta nye og gamle politikere og flere maktkonstellasjoner kanskje endres, vil vi minne om viktigheten av å ivareta natur- og friluftslivsinteressene gjennom å prioritere i politikken og å følge opp i jussen.

Friluftslivets posisjon skal ivaretas og videre­utvikles gjennom ivaretakelse av allemanns­retten, bevaring og tilrettelegging av viktige friluftslivsområder, og stimulering til økt fri­luftslivsaktivitet for alle. Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitets­område for barn og unge.

Som følge av den globale naturavtalen, som Norge signerte i desember 2022, skal vi verne 30 prosent av hav- og landområde­ne våre, restaurere 30 prosent av våre øde­lagte naturområder og bruke all natur på en helt annen måte enn før. Dette vil kreve en vesentlig omlegging av all naturforvaltning i Norge.

Politikerne har stor makt når de prioriterer bruken av arealene. Plan- og bygningsloven er det juridiske rammeverket som skal sikre forutsigbarhet i alle prosesser. Det lokale selvstyret står sterkt i Norge, og det fordrer at lokale makthavere er sitt ansvar be­visst. Kommuneplanens arealdel kan bli et effektivt verktøy som kan ta bedre vare på lokal natur. Med all ny kunnskap vi har om hvordan klimakrise og tap av naturmangfold henger sammen, bør gamle reguleringspla­ner gjennomgås i en kommuneplanprosess, og endres hvis de ikke lenger lever opp til dagens hensyn til klima og miljø.

Friluftsliv er en lavterskel aktivitet som skal være åpen og tilgjengelig for alle. Dessver­re ser vi at det er store sosioøkonomiske forskjeller i Østfold, og vi vet at økonomi og helse henger sammen. I Folkehelsemeldinga fra 2023 sier Regjeringen at de vil prioritere folkehelsearbeidet og innsatsen mot sosiale helseforskjeller.

Vi mener at:

  • Helhetlig strategi for arealbruk hindrer bit for bit-utbygging av naturen.
  • Nærturområder er de viktigste lavter­skeltilbudene. Disse kan brukes uavhengig av alder og ferdigheter. Vi ønsker derfor at det er maks 500 meter til nærmeste turvei fra der folk bor.
  • Alle kommuner bør ha en kommunedel­plan for biologisk mangfold for å sikre at vik­tig natur i kommunen er kartlagt og kjent, både for innbyggerne, utbyggere og beslutningstakere i kommunene. Kommunen bør også ha en strategi for bekjemping av frem­mede arter.

Frivillige organisasjoner bidrar med vik­tige tiltak for å få folk i aktivitet. Dette fører til bedre fysisk og psykisk helse. La lokale foreninger og lag bidra med all sin kunnskap og sitt engasjement i lokale prosesser, og anerkjenn den fantastiske ressursen sterke frivillige organisasjoner er i et inkluderende og demokratisk lokalsamfunn.

FNF Østfold består av BirdLife Østfold, DNT Vansjø, DNT Nedre Glomma, DNT Indre Østfold, Oslofjordens Friluftsråd, Naturvernforbundet i Østfold, Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold, Skogselskapet Østfold, Tistedalen Friluftslag, Østfold Botaniske Forening og 4H Østfold.