Dette til tross for befolkningsøkning på cirka en prosent i regionen, opplyser Bypakke Nedre Glomma i en pressemelding.

– Dette er gledelig. Nedgangen er riktignok beskjeden, men det viktigste er at det er nedgang, ikke vekst, i personbiltrafikken. Dette er avgjørende for at vi skal nå målet om nullvekst i personbiltrafikken i nedre Glomma, og som ligger til grunn for avtalen vi har med staten om finansiering av Bypakke Nedre Glomma (BNG). Vi har forpliktet oss til nullvekst, og disse tallene peker i riktig retning, sier Ole Haabeth leder av styringsgruppa for BNG.

Årlige variasjoner

Dette viser trafikktellingene, ifølge pressemeldingen.

  • Innkreving av bompenger, som er forventet å ha en begrensende effekt på privatbilismen, har blitt forskjøvet fra 2018 grunnet fundamenteringsproblemer på Seut. Forventet oppstart for bompengeinnkrevning er satt til sen høst 2019.
  • Resultatet av trafikktellingene varierer noe fra år til år, avhengig blant annet av befolkningsvekst, samfunnsøkonomiske forhold, vær, andre trafikktiltak, med mer. Sikre tall for trafikkutviklingen får vi først når vi ser utviklingen over flere år. Utviklingen fra 2013 -2018 viser en økning på 1,2 % totalt i Nedre Glomma.

– De lokale tiltakene i belønningsordningen har begrenset virkning for trafikken på E6 (Sandesundbrua). Uten E6-trafikken ville trafikkveksten i Nedre Glomma vært -0,9 prosent for 2017–2018 og -1,7 prosent for 2013 – 2018. Det finnes ikke sikre anslag på hvor stor del av trafikken på E6 som er lokaltrafikk, men det er tidligere anslått opp mot 30 prosent av den totale trafikkmengden, framholder styringsgruppa.

I styringsgruppa sitter ordførerne i Fredrikstad og Sarpsborg, fylkesordfører Ole Haabeth, pluss en rekke andre politikere.

Færre busspassasjerer

Kollektivtilbudet er en viktig brikke i en samlet virkemiddelpakke for å nå nullvekstmålet

Antallet busspassasjerer har sunket noe i 2018. Dette var forventet da det ble innført et nytt rutetilbud og det vil ta tid før passasjerene venner seg til det nye tilbudet. Samtidig er det en klar forventning om positiv passasjerutvikling framover når flere tiltak i Bypakka skal gjennomføres.

Bypakke Nedre Glomma arbeider videre med parkeringspolitikken. Det innføres flere områder med boligsoneparkering og betaling på tidligere gratisplasser.

Økende og stabilt

- Innføring av boligsoneparkering hindrer ekstra trafikk som letekjøring og det gir oss en mer trafikksikker gate og bedre bymiljø for oss alle, sier ordfører i Sarpsborg Sindre Martinsen-Evje.

Antall reisende med tog fra Nedre Glomma er stabilt og økende. I tillegg til stasjonene i byene, er det mange som bruker Råde stasjon, ikke minst på grunn av gratis parkering.

Antall reisende fra de tre stasjonene har økt med 21 prosent i perioden fra 2013 til 2017. De fleste reisende går ut av Nedre Glomma-regionen til Oslo eller til de andre Østfoldbyene.