Ifølge FN er det fortsatt ikke et eneste land i verden som har oppnådd likestilling.

Fra oktober hvert år jobber kvinner gjennomsnitt gratis. Det betyr at menn tjener i gjennomsnitt 20 prosent mer enn oss. Kvinner og menn har ikke likelønn i Norge. Kvinner tjener i underkant av 100.000 kroner mindre enn menn der de har tilsvarende lik utdanning.

Norge har et av verdens mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder, i tillegg er kvinners yrkesdeltakelse i Norge på 75 prosent. Dette utgjør godt over verdien av oljefondet.

Det er verdt å minne om at lønnsgapet mellom kvinner og menn har økt under koronapandemien (tall fra SSB, 2020). Vi ser at koronakrisen går hardere utover kvinner enn menn. Vi må slutte å bare gi applaus til kvinner som gjør en god jobb i offentlig sektor, men også løfte lønna til kvinnedominerte grupper.

Norge er langt fremme sammenlignet med mange andre land, men det gir oss ingen grunn til å være fornøyd. Det er fortsatt langt igjen til likestilling i Norge.

Hvor mange menn finner seg i å jobbe deltid? Det bør på lik linje med menn være et absolutt med retten til heltid. Det handler om økonomisk trygghet og forutsigbarhet. Retten til heltid er fortsatt en kampsak for mange kvinner.

Feminisme handler om frihet til å bestemme over seg selv, rettferdighet på grunnlag av likestilling mellom kjønnene. Feminisme kan bli ideologien som endrer verden, fordi feminisme har en stor egenverdi utover kjønnsbalansen i seg selv. Der kvinner er med i fredsprosesser varer freden lenger. Dette er kunnskap vi har, og bør verdsettes i fredsforhandlinger.

Feminisme omtales forresten som Noraisme i Kina, riktignok etter Ibsens Nora.

Det er godt over 100 år siden Ibsen skrev om Nora. Likestilling må vi ha fullt og helt - og ikke stykkevis og delt.

«Vi ønsker ikke mannfolk i skjørt», sa statsråd Sissel Rønbeck i sin tale på landskvinnekonferansen i 1981.

Arbeiderpartiet har spilt en sentral rolle i likestillingsarbeidet. Det fremste symbolet på kvinnenes gjennomslag i norsk samfunnsliv var kanskje Gro Harlem Brundtlands regjering fra 1986.

Gro diskuterte mangel på likestilling i et TV-program for noen år siden. Hun ble spurt om hun hadde kjent på dette selv. Hun svarte: «Jeg tar denne kampen for mine medsøstre».

Likestilling er også bevisstgjøring. Virkelighetsoppfatningen må være i nærheten av sannheten. Dette er ikke hugget i sten.

Frihet kommer ikke av seg selv, den må velges om og om igjen.