Norge er et av verdens mest likestilte land, hvor alle har krav på de samme godene uavhengig av om man er jente eller gutt. Vi har kommet langt, men har fortsatt en vei å gå.

I dag er det norske arbeidsmarkedet blant det mest kjønnsdelte i Europa. I flere år har jenter i stor grad søkt seg til omsorgsyrker og gutter er overrepresentert i industrien, teknologi eller økonomi. I mange yrker er forskjellene store; det skaper en skjevfordeling vi ikke kan eller burde ha i dagens samfunn. Det er ikke nødvendigvis et mål at begge kjønn skal være likt representert i alle sektorer, men det er et problem hvis jenter føler de ikke kan bli rørleggere og gutter føler de ikke kan bli sykepleiere.

I dagens samfunn må vi fokusere mer på likestilling i arbeidslivet. Det inkluderer likestilling mellom kjønn, etnisitet og religion. Tidligere var akademiske studier forbeholdt gutter, og de aller fleste med høyere utdanning var menn. I dag er det derimot kvinner som i stor grad søker seg til studier som jus, medisin og psykologi. Samtidig er det en overrepresentasjon av menn innenfor finans og teknologi. Det viser at det er en tydelig forskjell i arbeidslivet.

Veien til en god og balansert likestilling i arbeidslivet ligger i utdanningsløpet og utdanningsvalget. Om vi skal nå målet om økt likestilling i arbeidslivet er vi nødt til å erkjenne at forskjellene starter allerede i grunnskolen. Mange jenter gjør det gjennomgående godt på skolen, likevel er jenter underrepresentert i mange sektorer som er mannsdominerte. Hvorfor er det slik?

Vi i Unge Høyre mener vi må bli flinkere til å fange opp elevers kvaliteter og egenskaper. Det gjelder både gutter og jenter. Vi vil snu trenden ved å sette inn tiltak allerede i førsteklasse. Unge Høyre vil jobbe for en skole som er tilpasset hver enkelt elev, uavhengig av kjønn, etnisitet og religion. Vi vil jobbe for å få flere mannlige lærere inn i klasserommet, en bedre kjønnsbalanse blant sykepleiere. Vi må motivere unge gutter og jenter til å satse på det de selv ønsker, og skape et arbeidsliv som er mer inkluderende for alle.

Vi i Unge Høyre vil ta kampen for et mer likestilt utdanningsløp og et mer likestilt arbeidsliv. Kjønnet ditt skal ikke avgjøre plassen din i arbeidslivet.