I fremtiden ønsker jeg at vi tar et tydeligere standpunkt opp mot nulltoleranse fra storsamfunnet overfor kriminalitet i Norge. Men skal vi som samfunn få dette til, trenger vi flere politibetjenter i gatene, og vi trenger dem raskt. Vi trenger å øke andelen av aktivt politi som er ute i gatene i de mest kriminalbelastede områdene. Dette vil virke avskrekkende, forebyggende overfor de kriminelle, men også tryggende på alle de som bor i de mest belastede områdene.

Ut fra dagens kriminalbilde, kan man lett se for seg en videre økt kriminalitet i fremtiden også, da spesielt i storbyene. Aftenposten skriver at det i 2019 ble begått 3. 000 lovbrudd i sentrum av Oslo, samt bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Sagene. Tallene er hentet fra kriminalstatistikken for Oslo. Oslo-politiet mener hovedforklaringen er økende narkotikaproblemer i disse områdene. Dette viser at Oslo har et stort narkotikaproblem som må løses. I kjølvannet med så mange rusmiddelavhengige, og med så stor narkotikaomsetning, kommer det også andre typer grov kriminalitet som; trusler, ran og vold, omsetning av og annen generell forstyrrelse av ro og orden.

Dermed blir det utrygt og ubehagelig for folk som bor og oppholder seg i området, sier politiinspektør Tore Soldal, leder av Enhet Sentrum i Oslo politidistrikt.

Dette gjør at vi vil trenge bedre statistikker som viser sannheten og hele kriminalitetsbilde, og ikke slik det er i dag, der man ikke ønsker å gå i detaljer på standardstatistikker om kriminalitet. PDK mener at slike statistikker skal være redskap for evaluering, om målbarhet, om tiltakene man har satt inn fungerer etter sin hensikt, og for å kunne fjerne de tiltak man etter en slik evaluering ser, ikke har fungert. For å klare dette, må man ha gode statistikker som tett kan følges opp. Her ser vi bl.a. at det kan virke som om, at politibetjenter som lokalt forankret, gjør det lettere å få til et samarbeid med andre instanser i lokalsamfunnet. Å bygge videre på en slik suksessfaktor, får man bare til, ved et enda tettere og bedre samarbeid mellom de ulike samfunnsinstanser på stedet, hvor nulltoleranse må gjennomsyre hele samfunnet.

Fra skolene der mobbere og voldsutøvere får ga sammen med sine ofre, og i verste fall, får fortsette sine lovbrudd i lang tid, til butikker og offentlige bygg, der ansatte blir trakassert og bygg blir utsatt for hærverk. Derfor tror jeg vi økende grad må ta i bruk bortvisning og «tvangsflytting» mer enn vi gjør i dag.

For gjengangere og serieforbrytere må det bli mulig å dømme til strengere straffer, spesielt mot seksualiserte overgrep i alle former. Vi bør også innføre skjerpede straffer for hærverk og andre lovbrudd på og mot viktige offentlige bygg som har vitale funksjoner i samfunnet. Dette kan gjelde bygg som NAV-tjenester, politihus, sykehus, skoler, kommunale bygninger som blant annet hjemmehjelpstjenester med flere.

Jeg mener det også er viktig å innføre skjerpede strafferammer for alvorlig miljøkriminalitet som blant annet plastforsøpling i hav, innsjøer og elver. Dette er viktig for fremtidig fiskerinæring langs kysten, innlands fiskenæring, rekreasjon i ren natur med mer.

En slik skjerping av strafferammer må også kunne settes inn mot kriminalitet som har til hensikt å ødelegge hele lokalsamfunn som blant annet «profesjonell» gjengkriminalitet. Partiet De Kristne ønsker også å innføre strengere straffereaksjoner mot korrupte ledere innen både offentlig og privat sektor. Vi kan ikke lenger akseptere en slik korrupsjon i det offentlige, eller innsidehandel og/eller annen «lyssky» virksomhet i det private. Det er totalt uakseptabelt at slik kriminalitet foregår, og som gjør at store deler av en bydel eller område til et belastet område med mye fattigdom og kriminalitet.

Dette er noe vi kaller «broken window theory», der vi lett overser at et vindu er ødelagt, og lar det passere. Men når et vindu er ødelagt, er det lettere å ødelegge ett til, uten at det får konsekvenser dersom ikke samfunnet reagerer. Derfor må vi alle sammen som storsamfunn, stå sammen om dette, og kjempe for et tryggere samfunn også i fremtiden.

Siden Oslo-politiet opplyser om at hovedparten av kriminaliteten i Oslo handler om kjøp og salg av narkotika, og derfor stor andel knyttet til rusmiddelmisbruk. I tillegg til strengere straffer, blir det også mer og mer aktuelt og viktig, å kunne dømme til behandling i de lettere tilfellene som går på omsetning. For å få til det, må de foregående rusreformene evalueres og omarbeides, men det viktigste her er, å øke bevilgningene fra helsedepartementet betraktelig til rus- og psykiatriske behandlingsinstitusjoner i både det offentlige og private.

Det samme kan man også si om domstolsmyndighetene. Skal man ut fra en totalt nulltoleranse-filosofi bl.a. kunne dømme kriminelle til strengere straffer, til behandling og så videre, må det også bevilges mer penger til domstolsmyndigheten, slik at vi raskere kan få de kriminelle inn i rettssalen, og domfelt