Fort kort tid tilbake ble det kjent at Viken fylkeskommune vil utsette bygging av ny St. Olav videregående skole. Fylkeskommunen vil samtidig vurdere å rehabilitere dagens skolebygg kombinert med et nybygg, i stedet for å bygge en helt ny skole.

Dette er et stort tilbakeskritt, og alvorlig for St. Olav videregående skole og Sarpsborg kommune. Å gå fra åpning i 2023 til 2030, frykter jeg blir en evig utsettelse. Derfor håper jeg at man tar en ny gjennomgang i saken. Jeg håper også at fylkeskommunen får en bedre økonomi gjennom økte overføringer fra staten.

Når man slo sammen de tre fylkene Akershus, Buskerud og Østfold så ble ikke økonomien bedre. Her må det tas grep. Vi trenger en satsing og ikke kutt. Da må vi også ha en regjering som prioriterer dette.

Dagens skolebygg holder ikke tilfredsstillende standard, og vil på lengre sikt få problemer med kapasitet og å opprettholde byggeteknisk kvalitet. Viken fylkeskommune planla inntil nylig å etablere ny skole på og i tilknytning til eksisterende tomt, med mulighet for senere utvidelser.

Detaljreguleringsplanen er vedtatt i bystyret den 10.9.2020. Nord for skolen er det to tidligere eneboligtomter der bygningene er revet i påvente av bygging av ny skole, og et åpent areal som benyttes til parkering for skolen i tillegg. Sarpsborg kommune stilte krav til fylkeskommunen for å godkjenne rivingen. De synes nå å ikke oppfylles av fylkeskommune med den nye utsettelsen. Alt er som sagt klart for utbygging, men nå vil det stanse opp, og ikke stå klart før i 2030. Opprinnelig skulle skolen stå ferdig i 2022, dersom alt hadde gått etter planen. Det har vært utsettelser underveis, men å utsette åpningen til 2030 hadde ingen forutsett. Vedtak om ny St. Olav videregående skole har vært en lang prosess, og i 2013, trodde vi at endelig var det vår tur, men den gang ei.

Sarpsborg kommune ser det som svært positivt å ha en stor videregående skole i sentrum som en viktig møteplass. Dette er en god bærekraftig løsning. Dette er et viktig byutviklingstiltak, og ville vært med på å skape et attraktivt sentrum sammen med blant annet vårt nye bibliotek som etter planen skal åpne våren 2023.

En ny skole vil også være et fyrtårn for utdanning i vår region som strever med lave levekår, frafall fra videregående, lavt utdanningsnivå den sosiale arven med mer. En ny skole ville også ha gitt oss en sosial bærekraftig utvikling. En ny videregående skole ville blitt en ny «storstue» i Sarpsborg fylt av liv fra morgen til kveld.

Jeg har selv gått på St. Olav for litt over 20 år siden, og selv den gangen var skolen slitt. Likevel er det noe av det beste jeg har opplevd i mitt liv. Jeg er evig takknemlig for de fantastiske lærerne jeg har hatt, og de vennene jeg har fått for livet.

Det viktigste er selvsagt de ansatte og et godt læringsmiljø, men en ny skole ville blitt en attraktiv arbeidsplass til å rekruttere, og beholde kompetanse, men ikke minst motivere våre barn og unge til utdanning og fullføre, og være en viktig kompetanseorganisasjon for Sarpsborg.

Når tidligere rapporter og utredninger slår fast at St. Olav ikke er egnet til å rehabiliteres, så skjønner ikke jeg hvordan en kan se bort ifra dette nå. Det er også vanskelig å forstå at man nå stanser opp alt uten dialog og prosess med skole og kommune.

Det fremstår også uklart hvorfor andre prosjekter i fylkeskommunen, som er langt fra klare til byggestart, som St. Olav er, fremskyndes og tar vår plass. Innbyggerveksten i Sarpsborg har vært stor de seneste årene, og elevtallet øker.

Det er viktig å ta med den nye tannklinikken som var tenkt å samle tilbudene i Sarpsborg til St. Olav vgs. Mer enn 12.000 pasienter (2011 tall) fordelt på barn, psykisk utviklingshemmede, eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og i hjemmesykepleie, rusavhengige og innsatte i kriminalomsorgen, ville med dette fått en ny og moderne tannklinikk.

En klinikk som også var utformet på en sånn måte at den ville ivaretatt personvernhensynet på en god måte. Vi vet i dag at større tannklinikker gir et godt rekrutteringsgrunnlag personell. Det vil gi lavere driftskostnader og åpner for å kunne gi bedre tjenester innenfor flere felt. Dette går vi nå altså glipp av.

Derfor er en ny St. Olav videregående skole så viktig for Sarpsborg.

Nå er det St.Olav og Sarpsborg sin tur.

Les også

Uforståelig at Sarpsborg ikke får ny videregående skole