I sitt tilsvar til mitt innlegg i SA 18. februar om Nye Veier tilkjennegir Østfold Arbeiderpartis 1. kandidat til landets nasjonalforsamling, Jon-Ivar Nygård, at han ikke har satt seg inn i hva Nye veier er.

Dernest kan det være greit å minne om at når man ønsker å representere et parti og Østfold stortingsvalg distrikt i nasjonalforsamlingen skal man både ha Østfold og nasjonen for øyet. Nye Veier handler om nettopp det.

Nye Veier har dokumentert høy grad av måloppnåelse. På de første tre store utbyggingsprosjektene, som til sammen utgjør 81 kilometer motorvei som selskapet har åpnet, har besparelsene vært på 19 prosent, som altså er svært nær målet om 20 prosent kostnadsreduksjon. I en leveranse høsten 2019 til Samferdselsdepartementet knyttet til arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033 beregnet selskapet kostnadsreduksjoner og nytteøkninger på til sammen 59 milliarder kroner for selskapets nåværende portefølje.

Les også

– Hvilke nye veier, Schou?

Dette tallet viser altså ikke til kostnadsbesparelser knyttet til de veistrekninger selskapet allerede har bygget ut, men til forventet og beregnet økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet for utbygging av hele porteføljen som er tildelt selskapet.

Regjeringen har siden 2013 gjennomført en storstilt satsing for å bygge ut norsk samferdselsinfrastruktur, men til tross for et historisk høyt bevilgningsnivå, er det mange planlagte veiprosjekter som ikke har blitt bygget ut slik som planlagt. En viktig årsak til dette er at kostnadsveksten i sektoren over mange år har vært for høy. Av ulike årsaker.

Les også

– Nye feil om Nye Veier

Regjeringen har gjennom flere reformer i transportsektoren vist at det ved endret organisering og nye kontraktsformer, er mulig å redusere kostnadene vesentlig. Nye Veiers arbeidsmetode og gode resultater benyttes allerede som inspirasjon for endring hos de øvrige transportvirksomhetene, som blant andre Statens vegvesen.

Målet er mer infrastruktur for pengene i hele transportsektoren. Og midler «til overs» kan tilgodesees også i Østfold som landet for øvrig. Å nytte skattebetalernes penger effektivt og godt er viktig for tilliten til oss som folkevalgte.

Så er jeg helt enig med 1. kandidat Nygård at mer og flere veier og bane skulle vært der i går. Tidligere i denne regjering - og i tidligere regjeringer. Østfold er porten til og fra Europa og er slik sett avgjørende for så vel hele landet som Østfold. Da gleder jeg meg over at man tenker nytt innenfor veiutbygging og organisering!

Meld. St. 25 (2014-2015), «På rett vei, reformer i veisektoren», la grunnlaget for etablering av Nye Veier AS (Nye Veier). Meldingene omfattet også et endret system for bompengeinnkreving og en plan for offentlig privat samarbeid (OPS) i sektoren. For Høyre er veien og resultatet viktigst og jeg skjønner at av ideologiske grunner er ordet «privat» ikke spiselig for 1. kandidaten til Ap.

Les også

– Massiv kampanje fra LO for å legge ned Nye Veier

Det til tross for at de fleste aktører som deltar i selve byggingen av ny vei og bane er private, med mange arbeidsplasser.

Nye Veier ble etablert som et heleid statlig aksjeselskap med den begrunnelse å ivareta nasjonal veiinfrastruktur og bidra til en raskere, mer effektiv og helhetlig utbygging av deler av riksveinettet, enn hva som kan oppnås gjennom utbygging i tradisjonell forstand. Dette oppnås blant annet gjennom en annen organisering og andre rammebetingelser enn hva Statens vegvesen har.

Les også

– Mer vei raskere og billigere!

Stortingsmeldingen fastla hvordan selskapets resultater når det gjelder kostnadsreduksjon skal måles. For å «sikre et best mulig grunnlag for et omforent bilde av kostnader og risiko mellom selskapet og staten knyttet til de utbyggingsoppgaver som legges til utbyggingsselskapet» ble Statens vegvesen bedt om å lage et kostnadsoverslag for alle prosjekt som skulle overføres til utbyggingsselskapet.

Statens vegvesen benyttet sin egen metode for å beregne kostnadene, og i løpet av 2016/2017 ferdigstilte Statens vegvesen sitt estimat for utbyggingskostnadene. Dette estimatet har senere fått navnet«null-estimatet» for utbyggingen. Null-estimatet var, basert på Statens vegvesens beregninger, beregnet til 148 milliarder 2016-kroner for utbygging av hele Nye Veiers oppstartsportefølje, slik denne ble fastsatt gjennom ovennevnte stortingsmelding.

Les også

– Tull med tall fra Høyre

Nye Veier gjennomførte tidlig analyser av hva som skal til for å bygge ut norsk veiinfrastruktur mer effektivt. Ved å sammenligne med veibygging i utlandet, og ved å analysere planlagte prosjekt i utbyggingsporteføljen, fant selskapet store besparelsesmuligheter. Sammenlignet med null-estimatet satte Nye Veier seg som mål å redusere utbyggingskostnadene med 20 prosent for oppstarts porteføljen.