Statsråden og den tidligere Fredrikstad-ordføreren har til det kjedsommelige gjentatt behovet for å strupe planlagte utbygginger i samferdselssektoren. Nasjonal Transportplan, som utbyggingene styres etter, er for offensiv.

Derfor kommer heller ikke forventede investeringer på Østfoldbanen på veldig lenge – hvis de kommer i det hele tatt.

Det kan blant annet påvirke veiutbyggingen over Glomma på den nye Sarpsbrua.

I erkjennelsen av dette, har Nygård den siste tida bestilt to utredninger fra Jernbanedirektoratet for å se på togtilbudet i Nedre Glomma og på Østfoldbanen til Göteborg. Det siste skal skje i samarbeid med svenske Trafikverket.

– Trafikverket har allerede begynt å se på mulige tiltak, og Jernbanedirektoratet skal nå samarbeide med dem om dette. Vi ønsker at flere reisende og mer gods skal transporteres grønt over svenskegrensen, sier statsråden.

Frigjøring av arealer

Med andre ord ønsker regjeringen å se på hvilke grep som kan gjøres for å øke trafikken på Østfoldbanen videre mot Sverige, uten å bygge ut til dobbeltspor helt til svenskegrensen.

Samtidig skriver Samferdselsdepartementet i forslaget til statsbudsjett at Jernbaneverket også får i oppdrag å se på transportbehovet i Nedre Glomma-regionen særskilt. Her er det primært snakk om å vurdere punktvise utbygginger som kan legge til rette for forbedret kapasitet.

På en henvendelse til departementet får Sarpsborg Arbeiderblad opplyst at det kan dreie seg om både krysningsspor og dobbeltspor. Trolig kan det også berede grunnen for nødvendig utvidelse av jernbanestasjonene både i Sarpsborg og Fredrikstad.

Ikke minst skal utredningen også peke på hvilke arealer som i dag er bundet til jernbaneutbyggingen, men som kan frigjøres.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

En tidligere utredning fra Jernbaneverket og Bane NOR viser at det ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å åpne Østre linje for persontrafikk.

Samtidig viser utredningen, ifølge Samferdselsdepartementet, at investeringer ved stasjonene i Sarpsborg og Fredrikstad, samt et krysningsspor ved Klavestad kan gi en samlet effekt både på Østre og Vestre linje.

– Dette taler for en helhetlig videreutvikling av togtilbudet, der bruk og utvikling av begge linjer ses i sammenheng, påpeker seniorrådgiver Kjell Brataas i departementet overfor SA.

Han sier utredningen skal presentere et alternativ som kan gi to tog i timen mellom Sarpsborg og Oslo.

Hvorvidt det vil bety at Østre linje blir tatt i bruk, vil først bli klart når rapporten skal leveres 31. mars neste år.

Skal se på markedets behov

Når det gjelder fjerntogene mellom Oslo og Göteborg, har Nygård bestilt en mulighetsstudie som skal se på mulighetene for å forbedre tilbudet på tvers av landegrensen. Oppgaven er å gjennomføre med en bred tilnærming:

Kartlegging av markedsbehov og transportstrømmer, beregninger av framtidig transportbehov, og vurdering av klima- og miljøeffekter er blant temaene ministeren ønsker svar på.

Utredningen skal også se på en trinnvis utvikling av jernbanen, og hvilken virkning hvert trinn vil ha.

– Det er kapasitetsutfordringer på jernbanen på denne strekningen. Det gjør det vanskelig å forbedre både person- og godstogtilbudet, konstaterer Nygård.

Oppspill til ny transportplan

De to utredningene fra Jernbanedirektoratet blir til sammen en del av beslutningsgrunnlaget inn mot neste Nasjonal transportplan (NTP), som Nygård har varslet vil bli lagt fram våren 2024.

Det er ett år tidligere enn planlagt, og skyldes at regjeringen mener dagens NTP, som ble lagt fram i 2021 av daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), har urealistisk høye mål.

Utredningen om hele strekningen fra Oslo til Göteborg skal leveres senest 1. oktober 2023. Begge rapportene skal ses i sammenheng med hverandre.