Tidligere politileder dømt til 90 dagers fengsel for seksuelle overgrep mot barn

Valgte selv å si opp jobben i fjor sommer, men nekter straffskyld.

DEL

(Nettavisen) I 2017 ble en daværende politileder i et distrikt på Østlandet siktet overgrep mot barn over internett.

Siktelsen gikk på framstilling av seksuelle overgrep mot barn, eller framstilling som seksualiserer barn. I tillegg ble han anklaget for å ha anskaffet, innført eller besittet framstillinger, eller forsettlig å ha skaffet seg tilgang til slikt materiale.

Mannen har hele tiden nektet straffskyld.

Saken ble etterforsket av et annet politidistrikt, og gikk i en annen tingrett enn der den tidligere politilederen hører hjemme. Det var også Møre og Romsdal statsadvokatembeter som fikk det overordnete ansvaret for saken, selv om saken hadde sitt utspring på Østlandet.

– Nekter straffskyld

Mannen måtte i fjor høst møte i Asker og Bærum tingrett, hvor han sto tiltalt for å ha skaffet seg tilgang til minst åtte noveller som skildrer seksuelle overgrep av barn, i tillegg til å ha skaffet seg bilder og filmer som viser seksuelle overgrep mot barn.

– Min klient mener han er uskyldig, og at det hele dreier seg om feilnavigering på internett. Han har innrømmet å ha sett på lovlig pornografi. På disse sidene dukket det opp linker som man kunne klikke på. Han gjorde det, men uten å vite hva det var, sier mannens forsvarer Line Margareta Foss til Nettavisen.

Advokat Line Margareta

Advokat Line Margareta Foto:

– Kunne ikke netthistorikken vise at han hadde feilnavigert, for eksempel ved å undersøke hvor lenge han hadde vært inne på disse sidene?

– Det var faktisk ikke mulig å slå fast hvor lenge han hadde vært på de ulike sidene. Det er også viktig å få sagt at min klient tar fullstendig avstand fra slike handlinger, og han har barn selv.

Den tidligere politilederen fikk i oktober 2018 en dom på 90 dagers fengsel i tingretten, men anket avgjørelsen til lagmannsretten. Han anket både skyldspørsmålet og straffutmålingen.

Det var bare straffutmålingen som ble tatt opp til ankebehandling, og lagmannsretten mente det ikke var grunnlag for verken å skjerpe eller å redusere straffen. I dommen fra mars i år kommer det fram at politimannens anke ikke blir tatt til følge og at han må sone 90 dagers fengsel.

I avgjørelsen fra lagmannsretten heter det:

«Tingretten har videre vist til at de allmennpreventive hensynene står sentralt i straffutmålingen, og at det særlig er mengden stoff, grovheten i skildringene, barnas alder, varigheten av besittelsen og eventuell videreformidling av stoffet til andre som vil ha betydning for den konkrete straffutmålingen (...).

Lagmannsretten er enig i dette utgangspunktet. Straffverdigheten knyttet til dette overgrepsmaterialet, og omfanget av seksualiserende bilder og seksuelle overgrep mot barn, tilsier en markant ubetinget reaksjon slik tingretten har idømt.»

– Barn i tiårsalderen misbrukt

I rettsdokumenter kommer det fram at den tidligere politilederen har skaffet seg tilgang til minst 2000 seksualiserende bilder av nakne, lettkledde eller påkledde gutter.

Videre skal den nå dømte mannen ha skaffet seg tilgang til minst hundre videoer eller bilder som skildrer seksuelle overgrep mot barn i form av seksuell omgang eller handling.

«Om han har sett de filmene han har skaffet seg tilgang til på denne måten, er uklart. I tillegg har han skaffet seg tilgang til ca. 20 tegninger, animé mv. og minst åtte noveller som skildrer seksuelle overgrep mot barn eller skildrer dem på en seksualisert måte», kommer det fram i lagmannsrettens avgjørelse, som også refererer fra tingrettens dom.

Ifølge dommen er det, med få unntak, snakk om bilder og filmer av gutter, og at disse synes å være fra tiårsalderen og oppover.

«Det er i stor grad snakk om poseringer og annen seksualisert framstilling av barn, men materialet inneholder også bilder og filmer av masturbering, oralsex og gjennomførte samleier – for det meste mellom det som framstår som jevnaldrende, men det er også framstillinger som inkluderer voksne menn», står det i dommen.

«Deler av materialet framstår derfor som grovt. Tegningene mv. og de erotiske historiene innebærer ingen fysiske overgrep mot eller misbruk av barn, noe som gjør straffverdigheten av disse mindre enn det øvrige materialet. Tiltalte har ikke lastet ned materialet og således ikke vært i besittelse av det, men han har jevnlig og over ca. 15 måneder skaffet seg tilgang til slikt materiale. Det foreligger ingen mistanke om videreformidling.»

Eks-politilederen anket

Eks-politilederen anket Foto:

Sa opp jobben

Den tidligere politilederen valgte i slutten av juli 2018 å si opp sin stilling i Øst politidistrikt. Dette var under to måneder før saken skulle opp i tingretten. Oppsigelsen kom til tross for at han mente han var helt uskyldig i de grove anklagene.

– Han ble først suspendert, senere så han rett og slett ikke for seg noen framtid i politiet, sier Foss

– Han sa opp selv om han mener at han er uskyldig, men hva hvis han hadde blitt frikjent?

– Ja, han følte det var best. Vi har ikke diskutert det noe mer.

Da saken ble behandlet i lagmannsretten anførte den tidligere politilederen at saken hadde vært en stor belastning for ham.

«Alle som har vært ansatt i en tillitsbasert stilling vil imidlertid oppleve et stort sosialt fall ved domfellelse som i denne saken. Typiske konsekvenser vil nettopp være de forhold som domfelte har vist til; tap av arbeid, samlivsbrudd, tap av sosialt nettverk, en økonomisk utfordrende hverdag og at domfeltes barn påføres belastninger som følge av dette», heter det i dommen.

Lagmannsretten påpeker at personlige forhold har liten plass ved straffutmåling i saker som gjelder overgrep mot barn. De tok heller ikke hensyn til at eks-politilederen ikke får mulighet til å ta jobb som for eksempel bussjåfør, dersom han ble idømt en ubetinget fengselsstraff.

Den nå dømte mannen anførte også strafferabatt på grunn av lang saksbehandlingstid, fordi hans tidligere arbeidsgiver skulle ha lovet at saken skulle prioriteres.

«Ovennevnte kan følgelig ikke få særlig betydning for straffutmålingen. Lagmannsretten kan videre ikke se at domfeltes ansettelsesforhold i politiet tilsa at hans sak skulle prioriteres høyere, enn hva som generelt gjelder for personer som siktes av påtalemyndigheten. At domfeltes arbeidsgiver lovet ham at saken skulle prioriteres er følgelig ikke relevant.»

– Jeg synes det er en dom som tar opp de aspektene den skal ta opp, og synes det var en godt begrunnet dom. Utover det har jeg ingen kommentarer, sier statsadvokat Jogeir Nogva til Nettavisen.

Statsadvokat Jogeir Nogva

Statsadvokat Jogeir Nogva Foto:

– Tar saken på største alvor

Retten mener også at eks-politilederen ikke tar innover seg alvoret i saken.

«Det bemerkes for øvrig at domfeltes ensidige fokus knyttet til belastningene og konsekvensene han opplever som følge av saken, sammenholdt med at han mener seg uskyldig dømt, tydelig viser at domfelte ikke tar innover seg alvoret i de handlinger han domfelles for og hvilken krenkelse dette representerer for barna som utnyttes.»

Lagmannsretten finner altså ikke grunn til å endre tingrettens fastsatte straff.

– Min klient fikk verken strengere eller mildere straff, det får han ikke gjort noe med. Han håpet at han skulle få en betinget fengselsstraff. Han er uansett glad for å ha prøvd saken i lagmannsretten, og han tar selvsagt saken på største alvor.

Artikkeltags