Tingretten vil løslate trippelvoldtekt-siktet

LØSLATT: Sarpsborg tingrett besluttet i forrige uke å løslate en 19 år gammel mann som i begynnelsen av juli ble pågrepet og fengslet for voldtekt. Han ble pågrepet i begynnelsen av juli og er nå siktet for å ha voldtatt tre unge jenter i fjor. Påtalemyndigheten har tingrettens kjennelse til lagmannsretten, og 19-åringen sitter fortsatt fengslet fram til Borgarting lagmannsrett har behandlet anken.

LØSLATT: Sarpsborg tingrett besluttet i forrige uke å løslate en 19 år gammel mann som i begynnelsen av juli ble pågrepet og fengslet for voldtekt. Han ble pågrepet i begynnelsen av juli og er nå siktet for å ha voldtatt tre unge jenter i fjor. Påtalemyndigheten har tingrettens kjennelse til lagmannsretten, og 19-åringen sitter fortsatt fengslet fram til Borgarting lagmannsrett har behandlet anken. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Politiet har anket Sarpsborg tingretts beslutning om å løslate en 19-åring som er siktet for tre voldtekter.

DEL

19-åringen ble pågrepet av politiet sammen med tre andre unge menn i begynnelsen av juli i år. De fire ble pågrepet og siktet for en voldtekt av en tenåringsjente i fjor. De tre ble pågrepet i forbindelse med politiets etterforskning av en annen straffesak, og alle fire ble framstilt for fengsling.

Den nå 19 år gamle mannen ble sammen med to jevngamle menn varetektsfengslet i fire uker, mens fjerdemann – som er under 18 år – ble fengslet i to uker. De er alle siktet for i fellesskap å ha hatt eller medvirket til å ha hatt seksuell omgang med tenåringsjenta som var ute av stand til å motsette seg handlingene.

Tre ble løslatt

Da fengslingsperioden for de fire utløp, besluttet politiet at tre av dem kunne løslates.

– Tre av de siktede ble løslatt da fengslingsperioden utløp. Etter en helhetsvurdering fant ikke politiet grunnlag for å begjære forlenget varetektsfengsling. De er fortsatt siktet for dette forholdet, og siktelsen står i samme stilling nå som den gjorde da de ble pågrepet og varetektsfengslet, sier politiadvokat Anette Sogn til Sarpsborg Arbeiderblad.

Men for den nevnte 19-åringen har siktelsen blitt utvidet, og onsdag i forrige uke ble han framstilt for forlenget varetektsfengsling i Sarpsborg tingrett. I tillegg til nevnte voldtektssak, ble han i starten på denne måneden siktet for ytterligere to voldtekter, som skjedde med kort mellomrom på vårparten i fjor. I den ene saken var den fornærmede jenta 14 år gammel. 19-åringen erkjente i fengslingsmøtet å ha hatt seksuell omgang med den unge jenta, men nekter å ha brukt tvang. Overgrepene han er siktet for skal ha blitt begått like etter at han fylte 18 år.

Løslatt mot meldeplikt

Politiet ba i forrige uke om rettens kjennelse til fortsatt varetektsfengsling i inntil fire uker.

I kjennelsen fra Sarpsborg tingrett, skriver tingrettsdommer Ragnhild Borgerud at 19-åringen med skjellig grunn kan mistenkes for voldtektene, men kom fram til at han skulle løslates mot meldeplikt.

Tingrettsdommer Ragnhild Borgerud i Sarpsborg tingrett mener meldeplikt er tilstrekkelig for at den voldtektssiktede 19-åringen ikke skal begå ny straffbare handlinger.

Tingrettsdommer Ragnhild Borgerud i Sarpsborg tingrett mener meldeplikt er tilstrekkelig for at den voldtektssiktede 19-åringen ikke skal begå ny straffbare handlinger. Foto:

– Retten oppfatter påtalemyndigheten slik at det særlig er allmennhetens trygghetsfølelse som påberopes som grunnlag for å anvende bestemmelsen. Det er presisert at påtalemyndigheten vil ivareta de fornærmedes behov for trygghet ved hjelp av andre virkemidler, blant annet i form av besøksforbud. Pågripelsene og førstegangsfengslingene ble omtalt i flere lokalaviser. Ut over dette har saken i liten grad vært omtalt i media. At løslatelse av en person som er siktet for flere voldtekter på generelt grunnlag kan være egnet til å skape utrygghet, er ikke tilstrekkelig for fengsling. Dette gjelder ikke minst i et tilfelle som dette, hvor handlingene ble begått kort tid etter at siktede ble 18 år og hvor det er en forbindelse mellom siktede og begge de fornærmede. Videre ligger gjerningstidspunktene mer enn et år tilbake i tid, og siktede har vært på frifot fram til pågripelsen i juli i år. Den tid som har gått tilsier etter rettens syn at behovet for fengsling har avtatt, skriver Borgerud i kjennelsen.

– Lav terskel for integritetskrenkelser

Borgerud skriver videre at det stiller seg noe annerledes når det gjelder spørsmålet om fengsling på bakgrunn av gjentakelsesfare, og viser til at siktelsen mot han gjelder tre voldtekter begått med kort tids mellomrom.

– Overgrepenes karakter og hyppighet tilsier isolert sett en forhøyet risiko for gjentakelse av tilsvarende eller andre grenseoverskridende handlinger. Dette gjelder selv om siktede ikke er straffet tidligere. Hendelsesforløpet har flere likhetstrekk. Overgrepene ser ut til å være begått i et ungdomsmiljø, hvor flere av de involverte har brukt rusmidler. Slik saken er presentert framstår det som om siktede var del av et miljø hvor flere hadde lav terskel for å begå integritetskrenkelser. Siktedes uttalelser i avhørene gjør retten usikker på om han tar inn over seg hvor alvorlig det er å gjennomføre samleie med en person som er ute av stand til å motsette seg dette, skriver Borgerud og viser til avhør av 19-åringen og meldinger og «invitasjoner» som ble sendt til hans kamerater.

– Manglende innsikt

– Den tilsynelatende manglende innsikt eller refleksjon han tilkjennegir, tilsier etter rettens syn at det er fare for nye overgrep. En slik risiko er likevel ikke tilstrekkelig for å fastslå at det foreligger sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at siktede vil begå ny alvorlig straffbar handling. Retten har få opplysninger om siktedes handlemåte eller tilknytning til tilsvarende ungdomsmiljø i senere tid. Han karakteriserer likevel flere av de medsiktede som venner, og det er ikke holdepunkter for at han har tatt avstand fra dette ungdomsmiljøet. Etter en konkret, samlet vurdering finner retten under en viss tvil at det foreligger sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at siktede vil begå nye straffbare integritetskrenkelser dersom han løslates uten tett oppfølging. Retten legger likevel til grunn at pågripelsen og fengslingsperioden har vært en kraftig "vekker" for siktede. Dette bidrar etter rettens syn til at risikoen for nye straffbare handlinger reduseres i noen grad. Gjentakelsesfaren vil etter rettens syn bli ytterligere redusert, dersom siktede ved løslatelse ilegges meldeplikt. Ved vurderingen av at meldeplikt er tilstrekkelig, har retten sett hen til at det ikke er holdepunkter for at siktede har begått andre straffbare handlinger i løpet av det siste året. Retten har i liten grad opplysninger om siktedes historikk og aktuelt nettverk. De få opplysninger som foreligger endrer ikke rettens vurdering av at løslatelse mot meldeplikt vil være tilstrekkelig til at siktede avstår fra nye kriminelle handlinger, skriver Borgerud.

Sitter fortsatt fengslet

Påtalemyndigheten anket tingrettens kjennelse om å løslate 19-åringen, og den ble gitt såkalt oppsettende virkning. Det betyr at 19-åringen blir sittende i varetekt fram til Borgarting lagmannsrett har avgjort fengslingsspørsmålet.

– Lagmannsretten har foreløpig ikke behandlet anken, men det vil trolig skje veldig snart, sier politiadvokat Anette Sogn til Sarpsborg Arbeiderblad.

Artikkeltags