Kun Oslo slår Østfold på den lite hyggelige statistikken. I hovedstaden lever hele 17,6 prosent av barna i fattige familier.

I perioden 2006 til 2016 økte andelen barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt i samtlige fylker. I Østfold var økningen på hele 61,1 prosent.

Høye tall

Therese Thorbjørnsen, leder i Utvalg for kultur og oppvekst i Sarpsborg kommune, synes det er bekymringsfullt at så mange barn i Østfold vokser opp i fattigdom.

Og selv om tallene fra SSB ikke er brutt ned på kommunenivå, tror hun prosenten på 14,6 også speiler virkeligheten i Sarpsborg.

I 2016 levde 1603 barn under grensen for barnefattigdom i Sarpsborg. Det utgjorde hele 15,4 prosent av alle barn i alderen 0 til 17 år i kommunen.

– Disse tallene må vi ta på alvor, men det er en jobb som tar tid. Vi klarer ikke å snu disse tallene «i morgen», sier hun.

Arbeid er nøkkelen

Utvalgslederen påpeker at nøkkelen for å få familier ut av fattigdom, er utdanning og arbeid.

– Derfor er det så viktig at barn og unge gjennomfører skoleløpet sitt. At de får seg en utdanning og kommer ut i arbeid, sier Thorbjørnsen til Sarpsborg Arbeiderblad.

Hun påpeker at Sarpsborg er en industriby hvor utdanningsnivået alltid har ligget noe under landsgjennomsnittet.

– Men på lang sikt er nettopp utdanning og arbeid det viktigste tiltaket for å unngå at barn skal vokse opp i fattige familier, sier hun.

Mange innvandrerbarn

Barn med innvandrerbakgrunn er sterkt overrepresentert i lavinntektsgruppen – både på landsbasis og her i Østfold.

– Fattigdom oppleves like vanskelig uansett om man har innvandrerbakgrunn eller ikke. Men for å unngå at barn med innvandrerbakgrunn opplever fattigdom, er integreringsarbeidet selvsagt veldig viktig, understreker Therese Thorbjørnsen.

Lokalpolitikeren mener det er viktig å tenke både kort- og langsiktig for å få bukt med barnefattigdommen. Og hun mener kompenserende tiltak er viktig for barna som lever i fattigdom her og nå.

– Slike tiltak kan bidra til at fattigdommen ikke oppleves så sterkt, sier hun.

Motarbeide utenforskap

Therese Thorbjørnsen nevner en rekke kompenserende tiltak som allerede finnes i Sarpsborg.

– Blant annet dreier det seg om den millionen vi nylig satt av slik at barn og unge skal ha like muligheter til fritidsaktiviteter. Her kan man søke om penger til fritidsaktiviteter, sier hun.

– Vi har også gratis kulturskole for enkelte barn og vi har Verdensrommet. I tillegg støtter kommunen Skattkammeret til Kirkens Bymisjon hvor barn og unge kan låne sportsutstyr.

Hun påpeker at det er svært viktig for barn og unge uansett etnisitet at de er inkludert på sosiale arenaer.

– Her gjør frivillige både innen sport- og kulturlivet en fantastisk innsats i Sarpsborg. Her mener jeg fellesskapet står sterkt, sier hun.

Barnefattigdom

SSB har lagt fram tall som viser at hele 101.000 barn i Norge under 18 år lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Østfold ligger på toppen av denne statistikken, kun slått av Oslo.

I Norge defineres lavinntektsgrupper som husholdninger der gjennomsnittlig inntekt etter skatt per forbruksenhet i årene 2014–2016 var lavere enn 60 prosent av gjennomsnittlig medianinntekt i befolkningen i samme treårsperiode.