Her kommer det penger til Østfold

Artikkelen er over 3 år gammel

Regjeringen foreslår å sette av midler til oppstart av gang- og sykkelvei på strekningen Sandbakken til Skjeberg i neste års statsbudsjett.

DEL

Klokken ti i dag presenterte finansminister Siv Jensen forslaget til statsbudsjett for 2017.

For Østfold sin del brukes de fleste pengene til å videreføre store samferdselsprosjekter. Blant annet innen jernbane og utbygging av firefeltsvei mellom Ørebekk og Simo. på De største pottene er  satt av til å videreføre arbeidet med store samferdselsprosjekter som utbygging av jernbanen og firefelt mellom Ørebekk og Simo.

Dette er noen av punktene som omhandler Østfold i budsjettforslaget:

 • Riksvei 110
  Regjeringen foreslår 207 millioner kroner til videreføring av prosjektet Ørebekk – Simo, Fredrikstad kommune, som inngår i fase 1 av Bypakke Nedre Glomma. 200 millioner kroner er statlige midler, mens 7 millioner kroner forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
  Prosjektet omfatter blant annet utvidelse av riksvei 110 mellom Ørebekk og Simo til firefelts vei. Forventes åpnet for trafikk i oktober 2017.
 • E6 Gang- og sykkelveger
  Regjeringen foreslår midler til oppstart av gang- sykkelveg på strekningen Sandbakken – Skjeberg i Sarpsborg kommune.
 • Planlegging av InterCity-prosjekter – Østfoldbanen
  Det er satt av 1.349 millioner kroner til planleggingen av InterCity-utbyggingen på Østlandet, inkludert følgende strekninger på Østfoldbanen: - Sandbukta-Moss-Såstad: regulerings- og detaljplanlegging av nytt dobbeltspor og ny Moss stasjon. Mulig byggestart i 2018 med sikte på åpning i 2024.
 • Det planlegges også nye hensettingsanlegg for Moss og Fredrikstad/Sarpsborg.
 • Fornying - Østfoldbanen
  Det settes av om lag 130 millioner kroner til større fornyingsarbeider på Østfoldbanen. I 2017 utføres hovedsakelig forberedelser til og gjennomføring av ballastrensing.
 • Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene
  Regjeringen foreslår i alt 939,7 millioner kroner til belønningsordningen. 
  Ordningen skal stimulere storbyområdene til å føre en areal- og transportpolitikk for et bedre bymiljø.
 • Staten har belønningsavtale med Nedre Glommaregionen (Østfold fylkeskommune og kommunene Fredrikstad og Sarpsborg) for perioden 2014-2017 med en økonomisk ramme på 240 millioner kroner. I tråd med denne avtalen er det utbetalt 60 millioner kroner både i 2014 og i 2015, og 65 millioner kroner i 2016.
 • For 2017 er det satt av 55 millioner kroner fra belønningsordningen til Nedre Glommaregionen. 
  Utbetalingen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.
 • Utvidet TT-ordning 
  Regjeringen foreslår å bevilge 45,2 millioner kr i 2017 til utvidet TT-ordning for rullestolbrukere og blinde/svaksynte. Ordningen gir rullestolbrukere og blinde/svaksynte i TT-ordningen et transporttilbud på om lag 200 turer per år. Midlene skal fordeles på fylkene Aust-Agder, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Østfold.
 • Borg havn – Røssvikrenna
  Kystverket har søkt Miljødirektoratet om deponering av masser i forbindelse med farledsprosjektet Borg havn Røssvikrenna i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. Videre framdrift av prosjektet vil avhenge blant annet av behandling av denne søknaden.
 • Tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg
  Regjeringen har foreslått å bevilge 60,5 millioner kroner til tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg. Av dette går 0,2 millioner kroner til et prosjekt i Østfold.
 • Tilskudd til bredbåndsutbygging 
  Regjeringen foreslår å bevilge 93,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjekt.
 • Regjeringen har økt støtten til næringsrettet forskning og innovasjon med nærmere 2,8 milliarder kroner siden de tok over i 2013, dette er inkludert beregnet skattefradrag fra skattefunnordningen. Omlag 1,1 milliard kroner av denne økning er styrking av programmer og ordninger i Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Ordningene som er styrket er landsdekkende, og bedrifter i Østfold kan søke på disse midlene. Mer forskning og utvikling i næringslivet bidrar til å skape nye produkter og tjenester som gir ny verdiskaping og vekst.
 • Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2015 var om lag 200 sjøfolk i Østfold omfattet av tilskuddsordningen.
 • Regjeringen foreslår å styrke Luftforsvaret med om lag 147 millioner kroner. Budsjettet styrkes for å legge til rette for økt tilgjengelighet og utholdenhet gjennom blant annet økt vedlikehold, reservedeler og anskaffelse av beredskapsbeholdninger. Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge 40 millioner kroner til å ivareta Forsvarets behov for flyoperativ virksomhet på Rygge.
 • Østfold fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 23 millioner kroner til regional utvikling under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. Inkludert er en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (7 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Østfold deltar.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken