(Fredriksstad Blad)

Den vil gå parallelt med den eksisterende brua. I tillegg blir det ny gang- og sykkelvei og to fotgjengerunderganger i området.

Forslaget til reguleringsplan ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 26. januar til 9. mars i år.

Sikkerhet

 Hensikten med prosjektet er å øke fremkommeligheten for kollektivtrafikken på riksvei 111 ved Årum, og legge bedre til rette for fotgjengere og syklister i området, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Samtidig skal vi sikre god trafikkavvikling i kryss og ramper for å unngå køer tilbake på E6, opplyser Einar Nilsen, planleggingsleder i Statens vegvesen.

Bedre forhold

I tillegg til ny bru over E6 inneholder planforslaget som nevnt en gang- og sykkelvei langs riksvei 111 mellom Kilevoldveien og Vardeveien, samt to fotgjengerunderganger. Dette er ett av flere prosjekter i Bypakken Nedre Glomma som ifølge veivesenet skal gjøre forholdene bedre for dem som går, sykler og kjører buss.

Frist for å komme med innspill angående prosjektet er 9. mars. Deretter blir planen behandlet i planutvalget i Fredrikstad 24. mai. Bystyret vil komme med en avgjørelse den 21. juni dette året. Går alt som planlagt vil byggingen starte våren 2019.