Østfold Kollektivtrafikk (ØKT) har i Varteig valgt å kombinere skoleskyss med rutebusstilbud. Dette gjelder de Ovaskogelevene som starter på skolen klokken 8.30.

I utgangspunktet mener jeg at det er positivt med slik sambruk. Det som imidlertid ikke er positivt, er at ØKT i denne situasjonen kun prioriterer rutebusshensyn, mens hensynet til elevenes trafikksikkerhet ikke blir vektlagt.

Problemet er at rutebussen slipper av elevene på feil side av veien, slik at disse barna må krysse veien for å komme inn på skoleplassen. Alle de andre skolebussene til Varteig skole følger et kjøremønster hvor elevene slippes av på riktig side, slik at disse kan gå gjennom slusene rett inn på skoleplassen.

Skolen har spurt Østfold Kollektivtrafikk om også Ovaskogelevene kan slippes av på riktig side av veien. Østfold Kollektivtrafikk har imidlertid nektet å etterkomme denne anmodningen fra skolen.

I bystyremøtet i mars fremmet jeg en interpellasjon om denne problemstillingen. I sitt svar til ordføreren redegjorde ØKT for sin begrunnelse for hvorfor rutebussen ikke slipper av elevene på riktig side av veien.

Rutebussen må kjøre en omvei for å kunne bruke skolebussenes kjøreretning. Det betyr en ekstra runde forbi det gamle kommunelokalet og kirken. ØKT ønsker å unngå en slik omvei. ØKT sier at «en slik omvei for rutebussen vil medføre økte kostnader. Det vil også være en ulempe for miljøet, og det blir mindre attraktivt å ta bussen.»

I stedet foreslår ØKT at elevene fra Ovaskog kan slippes av i Lundekrysset og gå fra fylkesveien opp mot skolen, en avstand på 350 m. Dette er ØKTs forslag i forhold til denne problemstillingen.

ØKT sier på denne måten at hensynet til rutebussfunksjonen har førsteprioritet, hensynet til elevenes trafikksikkerhet må vike.

Jeg mener at Sarpsborg kommune ikke kan akseptere denne form for prioritering. Når kommunen kjøper elevplasser på ØKTs busser, skal alle elever ha samme rett til trafikksikkerhet. At elevene fra Ovaskog skal ha valget mellom å bli sluppet av på feil side av veien eller måtte gå 350 meter fra fylkesveien, er etter min mening helt uakseptabelt.

Det er ØKT som har valgt sambruken mellom elevtransport og rutebussfunksjon. Sarpsborg kommune kan ikke godta at denne sambruken skal frata Ovaskogelevene retten til god trafikksikkerhet. Kommunen må sørge for at Ovaskogelevene tilgodeses med den samme trafikksikkerhet som de andre skolebusselevene får.

Les også

– Gledelig at Annar Hasle løfter frem tanker om gang- og sykkelvei i Varteig

Les også

– Varteig barnehage og Navestad barneskole legges ikke ned!

Les også

– Jordvernet kan ikke styre alt!