Tone Eids­vold har hatt og har stor be­tyd­ning for fol­ke­dans­mil­jø­et i Østfold.

– Jeg er gan­ske stolt, men sam­ti­dig rørt, for­tel­ler vin­ne­ren fra sce­nen, da SA er inn­om søn­dag et­ter­mid­dag.

Wilsemedaljen for 2016 ble til­delt Eids­vold i Olavs hall søn­dag.

Ak­tiv fol­ke­dan­ser

Vin­ne­ren er – og har vært – ak­tiv fol­ke­dan­ser i over 60 år og fol­ke­dans­in­struk­tør i 50 år.

Wil­se-me­dal­jen de­les ut til en per­son som på en uegen­nyt­tig og idea­lis­tisk måte har ar­bei­det for ver­net av den lo­ka­le kul­tur­arv og frem­met in­ter­es­sen for den­ne, har dre­vet forsk­ning in­nen Øst­folds kul­tur­his­to­rie, el­ler ytet det lo­ka­le kul­tur­his­to­ris­ke ar­beid sær­lig av­gjø­ren­de støt­te.

Eids­vold er født og opp­vokst i Oslo, men har bodd i Fredrikstad siden 1988.

Gjen­nom de sis­te 25 åre­ne har hun gjort et be­tyd­nings­fullt ar­beid for do­ku­men­ta­sjon, be­va­ring, opp­læ­ring og kunn­skaps­for­mid­ling om fol­ke­dans- og fol­ke­mu­sikk­tra­di­sjo­ner i Østfold. Eids­vold har ar­bei­det mye med spring­dan­sen i Østfold. Hun har blant an­net ar­ran­gert se­mi­na­rer om spring­dan­sen og springdansmusikken en rek­ke gan­ger. Hun har gjen­nom fol­ke­dans­stu­di­er ved NTNU spe­si­elt hatt fo­kus på spring­dan­sen fra Østfold.

Fyl­kes­man­nen del­te ut

Wilsemedaljen ble delt ut av fyl­kes­man­nen i Østfold, Trond Rønningen søn­dag et­ter­mid­dag i Olavs hall.

– Det er ære­fullt å få en slik ut­mer­kel­se, understreker vinneren.